gawangg`a-waŋinfBolPangrisibi o pangalap sayay bagay nin ipa'nat yay intiron takyay.TagAbot.IloAwat.EngTo reach out for something with the whole arm to get it.AnttudolSyn clsagwang 1risibiDer.gawangengawangenigawangkaggawangmagawangmakagawangmangawang