ta2taprBolUsaren nayaytin sarita' nin si sayay mampag'irgo nin man'ibiang nayay sayay kalamo' na.TagNating dalawa.IloTa.EngWe two, grammatically possessive or non-focused base form.CmpdtakaDer.katamotasaraph. v.tayna