pasyarenpa-ʃa-r`ɘnPerf.pinasyar1+pasya-pasyarenPuon:pasyarvacoccBolSi sayay tawo a mako sa bali nan sayay amigo na ta kikiten naya. Say kappako sa nagsikabarang a lugar; kalalako a makodti makodtaw pigaw watwaten a lalaman; kappika' magbisita sa raruman babali pigaw kikiten a kapapa'sar ran tutawodtaw.TagMamasyal.IloDumalaw; kumita; agbisita.EngTo visit someone.Syn clsbisitawen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *