akusawan'a-ku-sa-w`anPuon:akusavlBolParsawan ya sa sayay duka' a gawa' o kasalanan a sayay tawo.TagAkusahan; paratangan; pagbintangan.IloAkusaran.; pabasulen; salangaden.EngTo accuse someone of something.Syn clsparsawan