angangko'a-ŋ`aŋ-koCmpd. ofangankoadvBolSay kaisipan o karkulo nan sayay tawo maipa'ka' konan sayay tawo o bagay.TagSa palagay ko.IloNalabit.EngIn my estimation.Syn clslayi1palayiSpch var.angko