Bongo - English


l


labalábánbridge
laalam ?nentrance, door
lalamu ?lalamncurse
landalàⁿdànwhite stone, rock
landa ?modthick, big, great
langbalàᵑg͡bàndrying platform
lanyilàɲɪ̀ngun
laꞌngucfloꞌngumodbig, great, old
lawulàwʊ́nclothing itemdokokolawukoko2
läꞌjïï ?n1grown person2master
längäränbed
leelɛ́ɛ́nfatherꞌs sister, aunt
leheka ?expbehold
lelekpemodloose, free
lëꞌjïlèʄín1beer2alcholol
lëlëlélénstone
lëmïlꜜémínsister
liꞌbulꜜɪ́ɓʊ́nhive (of bees)
ligo ?nchapter
likiadvdisturbing
lindalɪ́ⁿdácfpayindigging tool
liyeadj1last2soon, shortly
lïïlíínco-wife
lïkïmodcold