Bongo - English


ng


ngaadvlong ago
ngaꞌbaᵑgꜜáɓáncheek, side of face
ngahaᵑgáhánrun
ngajaᵑgàɟángirl
ngakamodtowards
ngaka gëlïadv1left side2north
ngaka mönyïadv1right side2south
ngakotomodlong ago
ngalaᵑgàlàndance
ngangari ?adjsmall
nganjaᵑgáᶮɟáncrocodile
ngara11modgreat2nmale stranger
ngara2modsoon
ngateeadjyounger
ngati ?modyounger
ngatikanquanfew, some
ngayaᵑgꜜáyácfyenyinscabies, itching disease
ngayiᵑgꜜáyɪ́ntable, wooden structure
ngäbüᵑgə́bûncobra, snake type
ngii ?npigeon
ngiligbinrainbow
ngiraᵑgꜜɪ́ránforest, bush
ngitikaniᵑgɪ̀tɪ̀kánɪ̀adjsmall, little
ngïrïᵑgírínfirewood
ngoo1ᵑgꜜɔ́ɔ̀n1in-law, relative by marriage2guest

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >