Bongo - English


y


ya ?expoh
yaa ?the one
yakarayakarnpumpkin type
yalayálánfly swatter
yangayàᵑgànclitorisbiꞌnga yangaaꞌnga
ye1pronthey (incomplete), them, their (close, inalienable)2part(plural noun topic marker)
yeeprontheir (close, inalienable) (pl noun)
yee̱pronthem (neg object), their (neg close, inalienable)
yeke ?they be ?
yemekacfmeyekaadvalso, again
yenyiyɛ̀ɲɪ̀cfngayanscabies, itching disease
yewuyɛwpartthere are, exists
yëëadvawhile, long time, completely
yëgëyégénlocust
yëkëë̱queswho (neg)
yëkïqueswho
yërëyérényounger twin
yëyë ?nmy mother
yëyïyèyìnboat, canoe
yipronthey (complete)
yongimodexhausted
yongo ?ncoin
yöngölönbell
yungbayʊ́ᵑg͡bánhatred