Abbreviations

BORNA PARTS OF SPEECH

Goli: Go.
Tip goli: Ti. go.
Shuutsa: Shu.
Shuniya: Shun.
Shuuts shegra: Shu.she.
Tipa: Ti.

ENGLISH PARTS OF SPEECH

adjective: adj.
adverb: adv.
noun: n.
preposition: prep.
pronoun: pro.
verb: v.

AMHARIC PARTS OF SPEECH

ቅፅል: ቅ.
ተውሳከ ግስ: ተ.ግ.
ስም: ስ.
መስተዋድድ: መስ.
ተውላጠ ስም: ተ.ስ.
ግስ: ግ.
መስተፃምር: መፃ
መጠይቅ ተውላጠ ስም: መተስ
መጠይቅ ተውሳከ ግስ: መተግ
መጠይቅ ቅጽል: መቅ
ሣልስ ቅጽል: ሣቅ
ቃለ አጋኖ: ቃአ
አመልካች ተውላጠ ስም: አተስ
አመልካች ቅጽል: አቅ
አገናዛቢ ተውላጠ ስም: ገተስ
አዛማች ተውላጠ ስም: ዛተስ
አጸፋ ተውላጠ ስም: ጸተስ
የተወሰነ መስተፃምር: ተመ
ያልተወሰነ መስተፃምር: ያተመ