Bru - English - Vietnamese - Lao


a


abalອາບາລʔa.baːlvilluminatechiếu sáng; soiເຍືອງ
abangອາບາງʔa.baːŋvhang uptreoຂາງ
abácອາບັກʔa.bakvhang upmắc; treoຫ້ອຍEzk 27:10.
abángອາບັງʔa.baŋNbamboo sproutsmăngໜໍ່ໄມ້Grandfather Cuput Cupau 8:6
abáng aloaiອາບັງ ອາລ່າຍʔa.baŋ ʔa.la̤ːjNPbamboo shootsmăng treໜໍ່ໄມ້ໄລ
abáng catangອາບັງ ກາຕາງʔa.baŋ ka.taːŋNPbamboo-like vinecây giangໜໍ່ໄມ້ກະເສນ
abâuອາເບົ້າʔa.bɜwPREPclose by, adjoiningsátປັກ; ສຽບ
abễngອາເບ້ງʔa.beːŋ1Nbranchcành phụງ່າໄມ້Psa 80:11.2vhangtreoIsa 22:24
abễng acongອາເບ້ງ ອາກອງʔa.beːŋ ʔa.kɔːŋNPtreetopsngọn chót vótກິ່ງກ້ານJob 8:16.
abễtອາເບ້ດʔa.beːtvstick; gluedánກາວ
abễuອາເບ້ວʔa.beːwvattachedgắn vàoຕິດຫ້ອຍໃສ
abĩatອາບ້ຍາດʔa.biatvsteer; guideđiều khiển; hướng dẫnນຳAct 27:15.
abongອາບອງʔa.bɔːŋNmedicinal herblá cộng sảnຫຍ້າຂີວ
abócອາບັອກʔa.bɔkN1brainócສະໝອງ2sourcenguồnJos 16:1.
abóc sarlŏ́ngອາບັອກ ຊາຣລັອໍງʔa.bɔk sar.lɒŋVPquick to learn, intelligentóc thông minhຈິດລອນ. ສະປອດໂປງ
abốcອາບົກʔa.bokadjrottenmục nátໄມ້ດອກJob 41:27. Isa 7:4.
abốngອາບົງʔa.boŋNlarge bambootre maiໄມ້ໄຜ່ບ້ານ
abỗnອາໂບ້ນʔa.boːnPNname of rice spirittên ma qủyຂັວນເຂົ້າMpiq Tapong's Testimony 24.4
abớtອາເບິດʔa.bətunspec. var.tabớtNtop of treecuối ngọnຍອດ. ປາຍສຸດ(ຕົ້ນໄມ້)
abỡnອາເບີ້ນʔa.bɜːnNcricketmột loại dếຊື່ຂອງຕັກກະແຕນຊະນິດໜຶ່ງ
abŏ́hອາບັອໍຮʔa.bɒhproI; mengôi thứ nhất chỉ về mìnhຂ້ານອ້ຍGrandfather Cuput Cupau 47:2
abŏ́ngອາບັອໍງʔa.bɒŋvconnect; continuenối lạiຕໍ່; ສືບຕໍ່
abrángອາບຣັງʔa.braŋNcricketcon dếຈີລີດ
abréqອາແບຣະʔa.brɛʔadjquick to cryngười dễ khócຂີ້ໄຫ້
abrĩtອາບຣີ້ດʔa.briːtNcricketcon dế cơmຈີລໍLev 11:22.