Bru - English - Vietnamese - Lao


ó


ócອັອກʔɔkNshadebóng râmເງົາ, ຮົ່ມJdg 9:15.
óhອັອຮʔɔhadjplentifulnhiềuຫຼວງຫຼາຍEzk 47:9.
óihອັອຍຮʔɔjhEXCLmild dissatisfationớiຄວາມບໍ່ພໍໃຈ
ótອັອດʔɔtvabstain from; hold back from nhịnລະເວັ້ນຈາກEst 5:10.
ót pianອັອດ ປຍານʔɔt pi̤anVPendure, do not respond to a wrongnhịn nhụcອົດທົນTit 1:8.
ót rangứhອັອດ ຣາງຶຮʔɔt ra.ŋɨhVPhold one's breathnín thở
ót sanaອັອດ ຊານາʔɔt sa.naːVPfast (refrain from eating)ăn kiêngອົດອາຫານ