Bru - English - Vietnamese - Lao


ĩ


ĩarອ້ຍາຣʔiarvstrong desire formong muốn
ĩar thángອ້ຍາຣ ທັງʔiar tʰaŋVPstrong desire forkhao khát; mong muốnຢາກເຮັດ
ĩatອ້ຍາດʔiatvcircular motion for grinding or windingnghiền nátEzk 44:30
ĩnອີ້ນʔiːnCONJlike; similarnhưຄືGen 2:23.
ĩn paiອີ້ນ ປາຍʔiːn paːjVPseemhình nhưຄືວ່າIsa 53:3
ĩngອີ້ງʔiːŋadjdepend ondựa dẫmຂຶ້ນກັບ
ĩn-ĩnອີ້ນໆʔiːnʔiːnCONJsimilar tohình nhưຄ້າຍຄືEzk 20 :29 footnote.
ĩn-ra-ĩnອີ້ນຣາອີ້ນʔiːn-ra.-ʔiːnVPresemble one anothergiống nhauຄ້າຍຄືກັນ
ĩ-par-ĩອີ້ປັຣອີ້ʔiː-parʔiːADVPhurtfullời nói cay đắngເຈັບແຮງPro 9:7.
ĩrອີ້ຣʔiːrvendurenhịn nhục
ĩr-arອີ້ຣອາຣʔiːrʔaːrVPwaddleđi lạch bạchຢ່າງໂອນອ່ຽງ
ĩtອີ້ດʔiːtvtakelấyເຮັດGen 2:7.
ĩt aloŏhອີ້ດ ອາລ່ອໍຮʔiːt ʔaːlɒ̤ːhVPtake out, scrape outmang raເອົາອອກ
ĩt con lacuoiອີ້ດ ກອນ ລາກວຍʔiːt kɔːn laːkṳəjVPget marriedlập gia đìnhແຕ່ງງານ
ĩt pahỡmອີ້ດ ປາເຮີ້ມʔiːt paːhɜːmVPsubmit oneself to; listen tochiều nhauເອົາໃຈ
ĩt rangứh bữmອີ້ດ ຣາງຶຮ ບື້ມʔiːt raːŋɨh bɨːmVPact according to one's own viewtheo ý riêng của mìnhເອົາໃຈຕົວເອງ
ĩt tuoiqອີ້ດ ຕວຍອ໌ʔiːt tṳəjʔVPsteallấy trộmຫຼັກ