Bru - English - Vietnamese - Lao


ũ


ũອູ້ʔuːvferment
ũanອ້ວານʔuanvharbor angergiận; hờnGen 4:5. Num 16:22.
ũaqອູ້າອ໌ʔuaʔNsound of vomiting mứa
ũatອ້ວາດʔuatvsingca hátExo 15:1.
ũat khễnອ້ວາດ ເຄ້ນʔuat kʰeːnVPsing praiseca ngợi
ũat loaiອ້ວາດ ລ່າຍʔuat la̤ːjVPsing to each otherhát đối
ũihອູ້ຍຮʔuːjhN1firelửaGen 19:24.2firewoodcủiGen 22:6.
ũih hŏ́cອູ້ຍຮ ຮັອໍກʔuːjh hɒkVPparchedlửa hắtJol 1:19.
ũih parlứngອູ້ຍຮ ປາຣລຶງʔuːjh pa.rlɨŋNPfirewoodcủi với những cây toAct 28:2.
ũih pĩອູ້ຍຮ ປີ້ʔuːjh piːNPpile of burning vegetationđống rơm cháy
ũih ranĩahອູ້ຍຮ ຣານ້ຍາຮʔuːjh ra.niahNPsmall kindlingcủi nhỏ
ũih tớuອູ້ຍຮ ເຕິວʔuːjh təwNPkerosenedầu lửa
ũih yáiqອູ້ຍຮ ໄຢອ໌ʔuːjh jajʔVPfire spreadslửa lan
ũmອູ້ມʔuːmunspec. var.u-ũmvwinnowsàng; sảyJob 21:18. Jer 15:7. Luk 3:17.
ũm ntưoອູ້ມ ອຶນເຕືອʔuːm ʔn.tɨ̤əVPwinnowsàng
ũpອູ້ບʔuːp1vprostrate oneselfúp mặt xuống1Ki 17:21. 2MEASmeasurement - armspan around somethingôm; muốn biết độ rộng của cây
ũr-ũrອູ້ຣໆʔuːrʔuːrADJPlukewarmhâm hẩmRev 3:16.