Bru - English - Vietnamese - Lao


ơ


ơເອີʔə̤ːinterjvocative expression; hey!vậy, thếExo 3:4.
ơiເອີຍʔə̤ːjEXCL1vocative expressionơiGen 3:9.2answer to a calldạ; vângເອີຍ
ơihເອີຍຮʔə̤ːjhEMPHemphasistừ nhấn mạnhເໜັ້ນStory of the Boa Constricter 89.2.
ơiqເອີຍອ໌ʔə̤ːjʔEXCLemphasis; that very onequáເອີ້ຍ. Num 5:22.
ơqເອີອ໌ʔə̤ːʔ1EXCLall rightđược rồiອືມ Gen 18:21.2adjyes, agreementừ; vângເຫັນດີGen 22:11.
ơq-ơhເອີອ໌ເອີຮʔə̤ːʔʔə̤ːhEXCLoh-ohໂອະໂອ