Bru - English - Vietnamese - Laoເອ້ʔeːpreverb1wantmuốnຕ້ອງການAct 7:72about tosẽMrk 6:48
ễ bữnເອ້ ບື້ນʔeː bɨːn1VPdesirecầnປະສົງ; ປາດຖະໜາ2vloveyêu
ễ bữn ratoເອ້ ບື້ນ ຣາຕໍʔeː bɨːn raːtɔːVPwanting to come togetherđồng tínhຕ້ອງການມານຳກັນ
ễ catớqເອ້ ກາເຕິʔeː kaːtəʔVPvery tiredmệt đuối
ễ rabữnເອ້ ຣາບື້ນʔeː raːbɨːnVPdesire/want each otheryêu nhauຕ້ອງການ ກັນແລະກັນ
ễ tũnເອ້ ຕູ້ນʔeː tuːnVPsuspiciouskhả nghiສົ່ງໃສ
ễhເອ້ຮʔeːhvfry; roastrangຈືນ
ễmເອ້ມʔeːmadj1pleasing;dễ chịu; vừa ýແຊບ2good tastingngon
ễm aiເອ້ມ ອາຍʔeːm ʔaːjNPsiblingsanh emຍາດພີ່ນ້ອງLife Story of Mpoaq Amoq 46.1.
ễm bíq parnaiເອ້ມ ບິ ປາຣນາຍʔeːm biʔ paːrnaːjADJPhypocritekhéo nói; léo láoປົກປິດ
ễm ỡiເອ້ມ ເອີ້ຍʔeːm ʔəːjNPsiblingschị em
ễm parsễເອ້ມ ປາຣເຊ້ʔeːm paːrseːADJPfulfilling one's desiređúng như ý muốnສົມຫວັງ
ễnເອ້ນʔeːnadvagain; in additionnữaອີກ ນອກຈາກນີ້
ễngເອ້ງʔeːŋadjpurpletímສີມ້ວງ
ễpເອ້ບʔeːpvforce; compelép buộcຝຶກHos 10:11
ễqເອ້ອ໌ʔeːʔvwantmuốnຕ້ອງການ
ễq bữnເອ້ອ໌ ບື້ນʔeːʔ bɨːnVPwant to havecần cóຕ້ອງການຢາກຈະໄດ້
ễq ễເອ້ອ໌ ເອ້ʔeːʔ ʔeːVPwantmuốnຕ້ອງການ
ễq u-ễqເອ້ອ໌ ອູເອ້ອ໌ʔeːʔ ʔṳːʔeːʔVPalmost falling downnghiêng ngãເກືອບຕົກ
ễrເອ້ຣʔeːrv1spinquay; xoayແອ່ວ2strongly desirekhao khát
ễr-áiqເອ້ຣ ໄອອ໌ʔeːr ʔajʔadjstrong desire; eager khao khátກະຕືລືລົ້ນ1 Sa 1:11.
ễuເອ້ວʔeːwvwhine, beg for somethingxin xỏ; đòi hỏiສຳອອຍNum 11:13.