Bru - English - Vietnamese - Laoỡiເອີ້ຍʔəːjNolder sisterchịເອື້ອຍGen 19:31.
ỡi tacóngເອີ້ຍ ຕາກັອງʔəːj ta.kɔŋNPspinsterđàn bà không lấy chồngສາວເຖົ້າ
ỡi tamáiເອີ້ຍ ຕາໄມʔəːj ta.majNPbridetân nươngເຈົ້່າສາວJer 16:9
ỡnເອີ້ນʔəːnadjgrateful; pleasedơnເປັນບຸນຄຸນGen 29:11.
ỡn apũolເອີ້ນ ອາປວລʔəːn ʔa.pṳəlADJPvery gladvui mừngດີໃຈຫຼາຍLev 26:34.
ỡn chỡເອີ້ນ ເຈີ້ʔəːn cəːVPrejoicevui mừngຊົມຊື່ນຍິນດີIsa 25:9.
ỡn tamprũolເອີ້ນ ຕາມປຣ້ວລʔəːn tam.pruəlVPglow with happinesshớn hở vui mừngເບີກບານມ່ວນຊື່ນ
ỡn yỗnເອີ້ນ ໂຢ້ນʔəːn joːnVPcongratulatechúc mừngສະແດງຄວາມ ຍິນດີ
ỡtເອີ້ດʔəːtv1be atຢູ່Gen 3:9.2live (with/at)nơi ởGen 1:21.
ỡt cóng tamoong dũnເອີ້ດ ກັອງ ຕາມ່ອງ ດູ້ນʔəːt kɔŋ ta.mɔ̤ːŋ duːnVPhave a long lifesống thọອາຍຸໝັ້ນຍືນ ນານ
ỡt dếq táq lúhເອີ້ດ ເດະ ຕະ ລຸຮʔəːt deʔ taʔ luhVPlive a nomadic lifedu canh du cưມີຊີວິດແບບບໍ່ມີຫຼັກໝັ້ນ
ỡt dudữngເອີ້ດ ດູດື້ງʔəːt dṳ.dɨːŋVPbe pregnantcó mang
ỡt mumiaqເອີ້ດ ມູມຍາອ໌ʔəːt mṳ.mi̤aʔVPbe pregnantcó mang
ỡt muoi mứtເອີ້ດ ມວຍ ມຶດʔəːt mṳəj mɨtVPbe of one heartđồng lòng; nhất tríເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ
ỡt tuangເອີ້ດ ຕ້ວງʔəːt tṳaŋVPnakedở trần