Bru - English - Vietnamese - Laoức-cathứcອຶກກາທຶກʔɨk-kaːtʰɨkVP uproar; confusionrối ren; 1 Sa 14:16.
ứq ra-ữnອຶ ຣາອື້ນʔɨʔ ra.ʔɨːnNPnoisy celebrationtiếng hô hàoCha Dỗi Yơ 7.1
ứr-ứrອຶຣອຶຣʔɨrʔɨrNsound of explosionsbùm bùm