Bru - English - Vietnamese - Lao


a


aloaiອາລ່າຍʔa.la̤ːjNvery thin bambootre nhỏໄມ້ໄລ
aloapອາລ່າບʔa.la̤ːpvassemblelắp vàoປະກອບExo 26:19
alolອາລອລʔa.lɔːladjlong rounded shapethuôn dàiຍາວ
alongອາລອງʔa.lɔːŋvaccompanyđưa sang sôngຖື (ຂຶ້ນເຮືອ)Mat 8:18
alooqອາລ່ອອ໌ʔa.lɔ̤ːʔunspec. var.alóq tóhN1bamboo tubeống lô-ôກະບັ້ງໄມ້ໄຜ່2tunnel2 Sa 5:8
alooq lo ũihອາລ່ອອ໌ ລໍ ອູ້ຍຮʔa.lɔ̤ːʔ lɔː ʔuːjhNPchimneyống thoát khóiທໍ່ລະບາຍHos 12:3
aloŏhອາລ່ອໍຮʔa.lɒ̤ːhvtake outđưa raເອົາອອກLev 20:17.
aloŏh ngêອາລ່ອໍຮ ເງʔa.lɒ̤ːh ŋe̤ːVPexplaingiải thíchອະທິບາຍ
aloŏh rangứhອາລ່ອໍຮ ຣາງຶຮʔa.lɒ̤ːh ra.ŋɨhVPpropose a waynghĩ ra cáchບອກວິທີ (ການສະແດງຄວາມຄິເຫັນ)
aloŏh rêngອາລ່ອໍຮ ເຣງʔa.lɒ̤ːh re̤ːŋ VPuse forcelàm hết mìnhໃຊ້ແຮງ. ໃຊ້ກຳລັງ
alorອາລອຣʔa.lɔːrv1push alongđẩy raຊູດ;ທູດ 2connectExo 26:28
alóq tóhunspec. var. ofalooq
alôອາໂລʔa.lo̤ːNhelloalôສະບາຍດີ
alốmອາລົມʔa.lomvbring togethergắn kết với nhauJob 38:31.
alốngອາລົງʔa.loŋadjbaldđầu trọcຫົວໂລ້ນIsa 3:24.
alốqອາໂລະʔa.loʔvdip intonhúngຈຸ່ມລົງExo 12:22.
alốtອາລົດʔa.lotNshort pantsngắn, cụtສົ້ງຂາສັ້ນExo 28:42.
alỗiອາໂລ້ຍʔa.loːjvfloatthả trôiປ່ອຍໄປໄລຕາມນໍ້າ1 Ki 5:9.
alỗi patũtອາໂລ້ຍ ປາຕູ້ດʔa.loːj pa.tuːtVPfloat on top of waterthả trôiລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳEzr 3:7
alớiອາເລິຍʔa.ləjprothey; themchúng nó; họພວກເຂົາGen 1:30.
alới bacອາເລິຍ ບາກʔa.ləj baːkpro-formbrother-in-lawanh chồngລຸງ (ອ້າຍເມຍ)
alới yaihອາເລິຍ ຢາຍຮʔa.ləj jaːjhNPwife's brother's wifevợ của anh hoặc em trai vợປ້າ, ນ້ອງ (ເມຍ)
alŏ́hອາລັອໍຮʔa.lɒhN1husband's sistervợ gọi em của chồngທີ່ນັບຖື; ອີຫລ້າ2dear, sweet heartcưng; cách gọi thân thương
aluaiອາລວາຍʔa.lṳajNhorseflyruồi loại lớnຮີ້ນExo 8:21.
aluangອາລວາງʔa.lṳaŋNtreecâyໄມ້Gen 2:9.