Bru - English - Vietnamese - Lao


a


amễmອາເມ້ມʔa.meːmNgoiterdịch hạchໝາກກະແຕ້
amễtອາເມ້ດʔa.meːtNamethysthạt châuອແມນ(ຊື່ຂອງເພັດພ່ອຍ)Exo 28:19
amiaອາເມຍʔa.mi̤av1siresinh sản; đẻ raລ້ຽງດູGen 1:112nourish; care fornuôi dưỡng
amia apuອາເມຍ ອາປູʔa.mi̤a ʔa.pṳːVPlive together as husband and wifesinh thành dưỡng dụcຢູ່ກິນກັບພົວ/ເມຍOrphan Boy and the Children of God 25:6
amiangອາມຍາງʔa.mi̤aŋNbrotheranh; em traiອ້າຍ(ພໍ່ແມ່ດງວກັນ)Gen 20:5.
amínອາມິນʔa.minNpimple; skin rashmụnສິວ
amĩarອາມ້ຍາຣʔa.miarNsmall fox, weaselchồn ຈຳພອນ
amoaihອາມ່າຍຮʔa.ma̤ːjhv1awakendậyປຸກZec 4:1.2turn onđánh thức
amoatອາມ່າດʔa.ma̤ːtNgerminated seed; budhột giống; mầm câyແກ່ນ(ຂອງເມັດພືດ)Jhn 12 :24
amoâcອາເມີ່ກʔa.mɜ̤ːkadjunlearnedngu đầnໂງ່ງາວ (ຄົນບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ)
amoongອາມ່ອງʔa.mɔ̤ːŋvbring to life; livecho sống; nuôi sốngໃຫ້ມີຊີວິດໃຫມ່Isa 44:22.
amóhອາມັອຮʔa.mɔhv1introducegiới thiệu choແນະນຳ(ໃຫ້ຮູ້ຈັກ)Act 7:13.2joinghép vào nhauGen 15:10.
amóh parnơiອາມັອຮ ປາຣເນີຍʔa.mɔh par.nə̤ːjVPmate; become husband and wifekết bạnປະກອບເຂົ້າກັນ
amômອາໂມມʔa.mo̤ːmNshoot; budđọt; búpຕາ(ຂອງລຳອ້ອຍ)Isa 27:6.
amôngອາໂມງʔa.mo̤ːŋNarch of foot, top of handmu bàn tay chânແຫຼ່ງອາຫານ, ປາຍມື
amốngອາມົງʔa.moŋNpool; pondao; hồໜອງສະ;ບຶງ1 Ki 22:38
amỗihອາໂມ້ຍຮʔa.moːjhvrevive; resurrectlàm cho tĩnh lạiໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍJhn 12:1.
amớtອາເມິດʔa.mətvhold down; press downép; đè nhấnຈຸ່ມລົງ; ຂົ່ມລົງ2 Ki 8:15
amŏqອາມອໍອ໌ʔa.mɒːʔN1young girlcô gáiນາງMat 9:25.2young girlcon gái
amuaqອາມວາອ໌ʔa.mṳaʔNsisterem chị gáiເອື້ອຍ/ນ້ອງ ສາວGen 20:2.
amutອາມູດʔa.mṳːtvbring intođem vào; bỏ vàoເອົາເຂົ້າ1 Ki 8:1
amũmອາມູ້ມʔa.muːmNarch of a foot, top of handmu bàn tay chânແຫຼ່ງອາຫານ, ປາຍມື
amứhອາມຶຮʔa.mɨhvnameđặt tênຕັ້ງຊື່Gen 1:5.
amứnອາມຶນʔa.mɨnNscabies; skin diseasemụn; da bênh tậtສິວ
amứngອາມຶງʔa.mɨŋN1kind of treecây sui2clothing made from barkcái khố cho đàn ông mặc