Bru - English - Vietnamese - Lao


a


anoâqອາເນີ່ອ໌ʔa.nɜ̤ːʔprohe, sheanh ấy, chị ấyເພິ່ນ / ລາວ
anỗrອາໂນ້ຣʔa.noːrNscrapercái cạoອັນຂູດ
anơnອາເນີນʔa.nə̤ːnadvexcessively; exageratedquá lờiອວດອົງ
anỡiqອາເນີ້ຍອ໌ʔa.nɜːjʔvgive gifts tặng quàອອຍໃຈເດັກ(ໃຫ້ຂອງຂັວນ)
anuacອານວາກʔa.nṳakNsmall round fishing netlưới đánh cá nhỏສະຫວຶງ
anuihອານູຍຮʔa.nṳːjhNbrushchổi sơn, bàn chải răngໄມ້ຖູແຂ້ວ
anúhອານຸຮʔa.nuhNstocks; fetterscái cùmໝາກກາລັອກ; ກັກຄັງAct 16:24
anũarອານ້ວາຣʔa.nuarNrake cái cạoສຽມຂຸດຫຍ້າ
anũolອານ້ວລʔa.nuəlNpeak of mountain;đỉnh núi; đỉnh đồiຈອມ; ຍອດສຸດໆGen 7:20
anứhອານຶຮʔa.nɨhVPprovide lavishly tiếp đãi rộng lượngໃຫ້ຫຼາຍ
a-ốngອາອົງʔa.ʔoŋv1smell badmùi hỏi, giận hờnເໝັນ. ຢາກຮ້າຍ2feel angrygiận hờnຢາກຮ້າຍ
a-ỡuອາເອີ້ວʔa.ʔɜːwadjdull; unlearnedđầnບໍ່ສະລາດ; ໂງEcc 1:17
apອາບʔaːpvprostrate oneselfcúi rạp mình xuống; nằm sấpຄາບ(ຄາບໄຫວ້)Dan 2:46 Luk 17:16.
apaihອາປາຍຮʔa.paːjhvdisplay corpsequàn xác chếtການຈັດວາງ
apalອາປາລʔa.paːlNshouldervaiບາໄລ່Gen 9:23.
apaqອາປາອ໌ʔa.paːʔNfan-palmcây đoác
apatອາປາດʔa.paːtvpress against skindí lửa vào daດາດIsa 6:7
apáhອາປັຮʔa.pahvshowbày ra; đưa raໃຫ້ເບິງGen 17:13.
apehອາແປຮʔaːpɛːhvweave in a circular patterndệt vòng
apêrອາເປຣʔa.pe̤ːrvhang uptreoຕາກ, ແຂວນ
aphlũiອາພລູ້ຍʔaːpʰluːjvroast in ashestrùi vào tro lửaເຜົາ
aphlũrອາພຼູ້ຣʔa.pʰluːrv1push foods under a firetrùi; ủ vào tro nóngມົກໃນຂີ້ເຖົາPro 15:27.2bribery; giving against one's conscience hối lộ
apiamອາປຍາມʔa.pi̤amNfork of treecây nạngງ່າມ(ຊ້ອນ)
apiangອາປຍາງʔa.pi̤aŋNspidernhệnແມງມູມJob 8:14.
apirອາປີຣʔa.pi̤ːrv1strokevuốt veລູບ2rub on chà lên