Bru - English - Vietnamese - Lao


a


apir cutễqອາປີຣ ກູເຕ້ອ໌ʔa.pi̤ːr ku.teːʔVPrakebừaຄາດດິນ
apíhອາປິຮʔa.pihvturning backđang quay đầuອ່ວຍ; ລ້ຽວ1 Ki 22:34
apĩacອາປ້ຍາກʔa.piakvsmear on; applyphết; bôiທ່າໃສ່Exo 29:12
apĩlອາປີ້ລʔa.piːlvroll lănກິ້ງJos 10:18.
apláiອາໄປຼʔa.plajNrelatives by marriagecon rể, em rểນ້ອງ/ອ້າຍເຂີຍ
aplôngອາໂປຼງʔa.plo̤ːŋadjboastfulnói quáຂີ້ໂມ້2 Ki 19:23
aplũiອາປຼູ້ຍʔa.pluːjvroast in asheslùiມົກໃສ່ຂີ້ເທົ່າ
apoacອາປ່າກʔa.pa̤ːkv1loaḍđeo vàoຫ້ອຍໃສ່; ພາດໃສ່2give responsibility to an unqualified personsử dụng một người làm việc vượt quá khả năng Jos 9:4
apoahອາປ່າຮʔa.pa̤ːhv1elevateđỡ leo lên trên ພາດໃສ່(ລັງມ້າ)Ecc 10:6.2raise someone up to more authoritygiúp cho một ai đó thăng chức
apoaihອາປ່າຍຮʔa.pa̤ːjhvsmear on; applybói; phếtທ່າ; ລະບາຍສີExo 12:7
apoanອາປ່ານʔa.pa̤ːnvwait forchờ đợiຖ້າ
apoânອາເປີ່ນʔa.pɜ̤ːnvfill uplàm đầyໃສ່ໃຫ້ເຕັມZec 9:12.
apoâuອາເປີ່ວʔa.pɜ̤ːwNhalo around moonhào-quang quanh mặt trăngວົງແຫວນອອ້ມເດືອນ
apooh bỗqອາປ່ອຮ ໂບ້ອ໌ʔa.pɔ̤ːh boːʔVPspeak nonsensenói nhưng không ai tinປາກປງກ ປາກແຊ້Pro 23:9
apooqອາປ່ອອ໌ʔa.pɔ̤ːʔv1tie together; put togethergắn lại, bó lại ມັດເຂົ້່າກັນLam 1:14.2add to; affixcộng 2 Ch 3:5
apoŏh daq ອາປ່ອໍຮ ດາອ໌ ʔa.pɒ̤ːh daːʔ 1keep bringing upkhen nhiều về mình2NPdevice that scares animals offdụng cụ tạo tiếng động để đuổi thú rừng
apócອາປັອກʔaːpɔkvput togethergắn vàoເອົາໃສ່ ຫຼືວາງໃສ່
apôpອາເປີບʔa.pə̤ːpvlay acrosslợp, đặtແປະໃສ່; ເທີບJdg 19:28
apốhອາປົຮʔa.pohNcassia treemuồng đenຕົ້ນຂີ້ເຫຼັກ
apỗngອາໂປ້ງʔa.poːŋv1carry in armsbồng ẵmໃນໂອບມື2 Sa 22:472uphold reputationbày tỏ sự kinh trọng
apỗng-arỗngອາໂປ້ງອາໂຣ້ງʔa.poːŋʔa.roːŋvuphold reputationsự kính trọngສະໜັບສະໜຸນ
apơiອາເປີຍʔa.pə̤ːjvbathe someonetắm cho aiອາບນໍ້າໃຫ້ເດັກEzk 16:9
apơmອາເປີມʔa.pə̤ːmNchestngựcເອິກExo 25:7.
apơrອາເປີຣʔa.pə̤ːrvpat; rub lightlyxoaລູບ
apớtອາເປິດʔa.pətv1falsely accusevu khốngຕູ່Psa 109:22stick on; press onto gắn vào