Bru - English - Vietnamese - Lao


a


apŏ́ngອາປັອໍງʔa.pɒŋv1throw downvứtຖິ້ມລົງ; ໂຍນລົງ2 Ki 9:332dropthả xuống3grow downwardđâm rể xuống Isa 27:6
apŏ́ng pôn ອາປັອໍງ ໂປນ ʔa.pɒŋ po̤ːn VPtrade for profitđầu tư vốnລົງທຶກ
apŏ́ng tứnອາປັອໍງ ຕຶນʔa.pɒŋ tɨnVPdo businessđầu tư vốnລົງທຶນEcc 11:1, 2.
aprehອາແປຣຮʔa.prɛːhadjhaving great authoritycó chức, có quyềnມີອຳນາດສູງ
aprĩaqອາປຣ້ຍາອ໌ʔa.priaʔvrub ontrát lên; bôi lênແປະໃສ່; ພຶກໃສ່Pro 25:20.
aprơ dŏqອາເປຣີ ດອໍອ໌ʔa.prə̤ː dɒːʔVPmortgagethế chấpຈຳນຳNeh 5:3
apuອາປູʔa.pṳːvsuckle; nursecho búໃຫ້ລູກກິນນົມExo 2:9.
apu amiaອາປູ ອາເມຍʔa.pṳː ʔa.mi̤aVPnurturenuôi dưỡngລຽ້ງດູExo 2:9.
apuacອາປວາກʔa.pṳakNweedmột thứ câyຫຍ້າຄີວ
apuaiອາປວາຍʔa.pṳajvhelp to followđem theo sauໄລຕາມຫລັງເພື່ອເອົາຂອງໃຫ້Gen 49:23
apunອາປູນʔa.pṳːnvbring to someoneđem theo giùmເອົາຂອງ ໄປໃຫ້ຕາມລັງ
apúc casĩau ອາປຸກ ກາຊ້ຍາວ ʔa.puk ka.siaw NPcry of a moor hen tiếng kêu cuả bìm bịpສຽງໄກ່ຮ້ອງ
apũolອາປ້ວລʔa.puəlvhit up; throw into airhất lên; tung lênໂຍນຂຶ້ນLuk 24:32
apưihອາປືຍຮʔa.pɨ̤ːjhNwild potatomột loại củ rừngຊື່ຂອງມັນຕົ້ນອີກປະເພດໜຶ່ງ
apưngອາປືງʔa.pɨ̤ːŋvplace on headđội cho ai; mặcສວມມວກໃຫ້Exo 29:6.
apứcອາປຶກʔa.pɨkvfanquạtຫວີ; ພັດEzk 24:10
apứnອາປຶນʔa.pɨnNlong flat fruitmợt loại quả dẹp dàiໃຫຍ່
arອາຣʔaːrvexpose to the sunphơi nắngຕາກແດດ
ar phũacອາຣ ພ້ວາກʔaːr pʰuakVPbask in suntắm nắngພີງແດດ; ຕາກແດດ
aráiອາໄຣʔa.rajTIMformerly; in the pastxưa; trước kiaເມື່ອກອນJob 20:4
arêmອາເຣມʔa.re̤ːmNminority group that lives in cavesmột bọn người ở hangເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຖ້ຳ
ariອາຣີʔa.ri̤ːNback basket;một cái gùi thưa;ກະພາໃຫຍ່
ariangອາຣຍາງʔa.ri̤aŋCONJ1likegiống như làເໝືອນ Gen 6:2.2as ifnhư thểLuk 3:21
ariauອາຣຽວʔa.ri̤awvwashrửaລ້າງJhn 13:5
arieihອາຣຽຍຮʔa.ri̤əjhNchief; headmanthôn trưởng; chủເຈົ້ານາຍJos 9:15