Bru - English - Vietnamese - Lao


a


abrĩt abrángອາບຣີ້ດ ອາບຣັງʔa.briːt ʔa.braŋNPcrickets/grasshoppersdế nói chungຈີລໍຈີລີດ
abuoiqອາບວຍອ໌ʔa.bṳəjʔvdisintegratelàm tan ra; tan ra từng mảnh; nát; vụnມຸ່ນAct 13:35.
abuoiq alíqອາບວຍອ໌ ອາລິʔa.bṳəjʔ ʔa.liʔVPin ruinstan nátແລກແຫລວ
abuoiq labốhອາບວຍອ໌ ລາບົຮʔa.bṳəjʔ la.bohVPruinstan nátລະບົມ; ຂົ່ມຂືນPsa 109:22
abuoiq tâng mứtອາບວຍອ໌ ເຕິ້ງ ມຶດʔa.bṳəjʔ tɜŋ mɨtVPanguishnỗi đau đớn, nỗi thống khổ, nỗi khổ não (thể xác và tinh thần)
acarອາກາຣʔa.kaːrvscratch lightlylàm sượt; gãiເກົາ (ເກົາຫລັງ)
a-casiaອາກາເຊຍʔa-ka.si̤aNacasiagỗ keoຕົ້ນອາກາເຊຍExo 27:1
acánອາກັນʔa.kanunspec. var.cánN1thingvậtສິ່ງMt 16:262female (animal)mẹ dành cho con vậtໂຕແມ່Lev 22:28.
acán abĩatອາກັນ ອາບ້ຍາດʔa.kan ʔa.biatNPsteering wheelbánh láiພວງມະໄລ
acán acrúqອາກັນ ອາກຣຸʔa.kan ʔa.kruʔNPcoverlồng bànອັນກວບ
acán lôihອາກັນ ໂລຍຮʔa.kan lo̤ːjhNPsintội lỗiຄວາມຜິດMpiq Tapong's Testimony 35.4
acán nhơpອາກັນ ເຍີບʔa.kan ɲə̤ːpNPgermvi-trùngເປື້ອນເປິ; ເຊື້ອໂລກ
acán takĩapອາກັນ ຕາກ້ຍາບʔa.kan ta.kiapNPtongscái kẹpເຫຼັກຄີບNum 4:9.
acán tótອາກັນ ຕັອດʔaːkan tɔtNPliver parasitecon kỳ sinh ganພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ (ແຕ່ຖ້າປ່ອຍໄວ້ດົນອາດພັດທະນາເປັນມະເລງຕັບໄດ້.)
acápອາກັບʔa.kapNtrapbẫyກັບ (ໃສ່ໜູ)Rom 11:9
achai ອາຈາຍ ʔa.caːj 1Nsiblinganh; chị; emຍາດພີ່ນ້ອງ2pro-formyoubạn
achanອາຈານʔa.canNteacherthầyຄູ / ອາຈານ
achâtອາເຈິ້ດʔa.cɜtNaxerìuຂວານMat 3:10
achêhອາເຈຮʔa.ce̤ːhNgreat grandfathercụ ôngປູ; ທວດEst 2:5. Heb 7:10.
achễອາເຈ້ʔa.ceːNlumbergỗໄມ້ທ່ອນ
achễngອາເຈ້ງʔa.ceːŋNshoot; budchồi câyປູຕາ
achiacອາຈຍາກʔa.ci̤akN1male progenitortổ đức; ບັນພະບຸລຸດMat 15:22distiller's grainsbã rượu
achítອາຈິດʔa.cit1vstick into ground cắm dùiປັກIsa 54:2.2PNname of a spirittên một vị thần
achĩangອາຈ້ຍາງʔa.ciaŋNelephantvoiຊ້າງRev 18:12
achoອາຈໍʔa.cɔːNdogchóໝາMat 15:26