Bru - English - Vietnamese - Lao


a


atíqອາຕິʔa.tiʔvlull someone to sleepru ngủກ່ອມນອນ
atĩອາຕີ້ʔa.tiːNhandtayມືGen 19:10.
atĩarອາຕ້ຍາຣʔa.tiarvlet down by ropethòng xuốngຍ່ອນJos 2:15.
atĩpອາຕີ້ບʔa.tiːpNribbon fishcá chạch lâuປາທີຢູ່ຕາມໜ້າຫີນ
atĩtອາຕີ້ດʔa.tiːtvrepeatnhắc lạiເວົ້ານຊໍ້າແຕ່ສິງເກົາ
atnhaອາຕຍາʔa.tɲaːNleader, big mantrưởng tộc; người có địa vịຜູ້ນຳ ຄົນໃຫຽ່ຄົນໂຕGrandfather Cuput Cupau 55:19
atoອາຕໍʔa.tɔːvjoin; continuity nốiຕໍໃສ່ກັນLev 6:20
atoamອາຕ່າມʔa.ta̤ːmadjright sidebên phảiມືຊ້າຍGen 13:9.
atoâqອາເຕີ່ອ໌ʔa.tɜ̤ːʔvbring to; takeđem tớiເອົາມາໃຫ້Gen 2:19.
atocອາຕອກʔa.tɔːkNmeaslessởi; bệnh hồng chẫnໄຂ້ຕຸ່ມເມັດໃຫຍ່
atoocອາຕ່ອກʔa.tɔ̤ːk1DIRdownriverxuôi dòngໄຫຼໄປຕາມນໍ້າNum 32:13.2name of a spirittên ma qủy
atopອາຕອບʔa.tɔːpNcoveringbẹ chuốiເປືອກກົກກ້ວຍ1 Sa 17:6.
atotອາຕອດʔa.tɔːtvthreaten with a weapondí súng, dí daoຂູ່ດ້ວຍອາວຸດ
atôpອາໂຕບʔa.to̤ːpvinstallđặt vàoຕິດຕັ້ງ
atốqອາໂຕະʔa.toʔNdot; mark; fingerprintchấm; dấu tayຈຸ່ມ; ຈໍ້າ
atốq lớnອາໂຕະ ເລິນʔa.toʔ lənVPfall on buttocksngã ngửa; ngã về phía sauກະໂພກກົ້ນ
atỗ ອາໂຕ້ ʔa.toː None's own body; selfmình, chính mìnhໂຕເອງ
atỗcອາໂຕ້ກʔa.toːkNsmall bamboo drumກອງນ້ອຍເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່
atơihອາເຕີຍຮʔa.tə̤ːjhvput into; placeđặt xuốngວາງເດັກນ້ອຍໃນອູ່1 Sa 19:13
atơqອາເຕີອ໌ʔa.tə̤ːʔadjweak; dispiritedyếu; chán nảnອ່ອນແອHeb 12:12
atớnອາເຕິນʔa.tənvjostle, shakexócກະແທກ
atớtອາເຕິດʔa.tətvaffix; cause to adheredánຕິດໃສ່Gen 11:3.
atỡiອາເຕີ້ຍʔa.tɜːjvwander; movedời chỗຍ້າຍໄປເລື້ອຍໆ; ເຍີ້ນເວລາNum 1:51, Isa 22:19
atỡngອາເຕີ້ງʔa.tɜːŋv1tellbảoບອກGen 3:17.2teach, preachdạyສອນAct 23:11.
atỡng sacoâiqອາເຕີ້ງ ຊາເກີ່ຍອ໌ʔa.tɜːŋ sa.kɜ̤ːjʔVPprophesy; fortell; predicttiên đoánຄຳທຳນວາຍ