Bru - English - Vietnamese - Lao


a


atỡng sakĩqຊາກີ້ອ໌sa.kiːʔVPindirect deep sayingslời minh họaເວົ້າຈາແບບ ອ້ອມໆ
atỡng tang bỗq Yiang Sursĩອາເຕີ້ງ ຕາງ ໂບ້ອ໌ ຢຍາງ ຊູຣຊີ້ʔa.tɜːŋ taːŋ boːʔ ji̤aŋ sṳr.siːVPspeak for Godnói cho chúaເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ
atỡng yư-rayưອາເຕີ້ງ ຢືຣາຢືʔa.tɜːŋ jɨ̤ː-raːjɨ̤ːVPsay in a concealed waynói ví vonບອກອ້ອມຄ້ອມ
atruqອາຕຣູອ໌ʔa.trṳːʔadjflabbily fatphệ (bụng)ທ້ອງໂສນ
atuອາຕູʔaːtṳːNfemalegiống cái chim ໄກ່ໂຕແມ່Gen 7:3.
atuangອາຕ້ວງʔaːtṳaŋvstraighten outkéo giãn raທ້ອງໂຊນ
atungອາຕູງʔaːtṳːŋadjdistendedphồng lênທ້ອງເດັກນ້ອຍ
atutອາຕູດʔa.tṳːtNheart of palm tree; fishtail palmnứa; cây đùng đình
atúqອາຕຸʔa.tuʔNmosquito netcái màn; mùng (màn)ມຸ້ງ
atũihອາຕູ້ຍຮʔaːtuːjhv1to drive awayđuổi điGen 15:11.2botherđừng quấy rầy
atũonອາຕ້ວນʔa.tuənvlift onto; lift upnhấc lên, đẩy lênຍົກຂຶ້ນAct 25:31
atũrອາຕູ້ຣʔa.tuːrv1fertile groundđất mầu mỡດິນດີແຕ່ດັ້ງເດີມ2boiled a long timenấu thịt cho rục
atưcອາຕືກʔa.tɨ̤ːkNleafy plant một loại rau heoຊື່ຂອງໃບໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ
atứcອາຕຶກʔaːtɨkvrepair; correctsửa chửaສ້ອມແປງJdg 18:27-28.
atứngອາຕຶງʔaːtɨŋDIRupriver; upwardngược dòng, đi lênຕົ້ນແມ່ນ້ຳNeh 2:15
atứng atoocອາຕຶງ ອາຕ່ອກʔaːtɨŋ ʔaːtɔ̤ːkADVPback and forthtới lui lui tớiລົບໄປລົບມາ
atứng ayuarອາຕຶງ ອາຢວາຣʔaːtɨŋ ʔaːjṳarVPhelp someone get upnâng đỡປະຄອງຂຶ້ນ (ປະຄົບປະຄອງ)Ezk 34:4
atữlອາຕື້ລʔaːtɨːlvmock; disparage; insultchế nhạo; nhục mạຕອກຍໍ້າPro 11:13
atữm achỗnອາຕືມ ອາໂຈ້ນʔa.tɨːm ʔa.coːnvrise up nổi ໂຈມຕີPsa 78:21.
auອາວʔaːwNshirt; coatáoເສື້ອ,​ເສື້ອຄຸມGen 37:3.
au chi-chữongອາວ ຈີເຈື້ອງʔaːw ci.cɨəŋNPbrassiere, braáo ngựcເສື້ອສ້ອນ
au clễng sapoanອາວ ເກຼ້ງ ຊາປ່ານʔaːw kleːŋ sa.pa̤ːnNParmoráo giápເສື້ອເກາະ
au coâmອາວ ເກີ່ມʔaːw kɜ̤ːmNsuitvét-tôngເສື້ອຊູດ
au cốnອາວ ກົນʔaːw konNPclothesáo quầnສົ້ງເສື້ອ
au nhưtອາວ ຍືດʔaːw ɲɨ̤ːtNPundershirtáo lót mìnhເສື້ອກ້າມExo 28:32