Bru - English - Vietnamese - Lao


a


au sỗngອາວ ໂຊ້ງʔaːw soːŋNPshirtáo xốngໂຊ້ງ ແມ່ນຄຳໂຕງໂຕຍ2 Sa 6:20.
au tâng clốngອາວ ເຕິ້ງ ກຼົງʔaːw tɜŋ kloŋNPundershirtáo lótເສື້ອສັ້ນໃນ
au tỡiອາວ ເຕີ້ຍʔaːw tɜːjNshirtmột loại áo dài ngang đùiເສື້ອ
au tuarອາວ ຕວາຣʔaːw tṳarNProbe; long garmentáo dài; ái chùngເສື້ອຄຸມ
au yáng tiahອາວ ຢັງ ຕຍາຮʔaːw jaŋ ti̤ahNPovercoatáo choàngເສື້ອສັ້ນນອກ
a-ũlອາອູ້ລʔa.ʔuːlvwrap around; wrap upbọcພັດຜ້າອ້ອມLuk 2:7
avehອາແວຮʔa.vɛːhadvside; besidecạnh; bên cạnhຂ້າງຂວາ/ຊ້າຍJhn 19:18
avêngອາເວງʔa.ve̤ːŋvswirlgió xoáy, lốcໄລ່ຕິດໆ2 Ki 2:11.
avêrອາເວຣʔa.ve̤ːrDIRleft; left sidebên tráiຂ້າງຂວາGen 13:9.
aviaອາເວຍʔa.vi̤aN1aunt cô; dì; thímນາສາວ; Exo 6:20.2term of address for older womendi; cô
aviang cadángອາວຍາງ ກາດັງʔaːvi̤aŋ kaːdaŋNPhaloquầng; vầng hào quangລັດສະໝີ
aviatອາວຍາດʔa.vi̤atNlarge flat basket for drying ricetấm làm bằng tre để phơi đồ
avihອາວີຮʔa.vi̤ːhvmove slightly in positiondi chuyển, nhíchກິ້ງອອກEzk 10:11
avítອາວິດʔa.vitvwave; brandishphấtໂບກມື; ສັນຕົ້ນໄມ້
avĩaqອາວຍາອ໌ʔa.viaʔvavoid, swerve, averttránh; tránh raຫລີກເວັ້ນExo 30:12
avĩelອາວ້ຽລʔa.viəlvmake spin; encircle.quay vòngວົກວົນ; ອ້ອມໄປມາ1 Ki 7:15
avoອາວໍʔaːvɔːadvwithin in striking rangedí; chỉaຈຶ້ງໃສ່, ອົາສິ່ງຂອງບາງຢ່າງຈ້ອງໃສ່ໜ້າMando's Friends Play Marbles 6.2
avoâihອາເວີ່ຍຮʔa.vɜ̤ːjhvhate; detestghétຊັງPro 25:17
avoât avielອາເວີ່ດ ອາວຽລʔa.vɜ̤ːt ʔa.vi̤əladjtalk around, not directvòng voເວົ້າແບບອ້ອມໆ
avooqອາວ່ອອ໌ʔa.vɔ̤ːʔNgrandfatherông nộiພໍ່ເຖົ້າ
avơiອາເວີຍʔa.və̤ːjvoffer; hold outđưaຍື່ນໃຫ້Gen 3:6
avúngອາວຸງʔa.vuŋNregion; wide valleythung lũngຮ່ອມພູGen 14:3
avưlອາວືລʔa.vɨ̤ːlvwavevẫyຈຶ້ງໃສ່,ເອົາສິ່ງຂອງບາງຢ່າງຈຶ້ງໃສ່ໜ້າ
avứtອາວຶດʔa.vɨtvmotion to; wavevẫyສັນຕົ້ນໄມ້Pro 6:13
ayángອາຢັງʔa.jaŋNwoven basketmột thứ rỗກະຕານ້ອຍ