Bru - English - Vietnamese - Lao


a


acoorອາກ່ອຣʔaːkɔ̤ːrvtake possession; appropriatechiếm đoạtເຂົ້າຄອບຄອງເອົາສິນຄ້າ
acốh moatອາກົຮ ມ່າດʔa.koh ma̤ːtNPeyebrowlông màyຄີ້ວEzk 23:40.
acơpອາເກີບʔa.kə̤ːpNlarge frogếchກົບExo 8:3.
acỡr moatອາເກີ້ຣ ມ່າດʔa.kɜːr ma̤ːtNPeyelid; eyelashmí mắt; lông miໜັງຕາJer 9:18
acŏ́qອາເກໍາະʔa.kɒʔv1lift upxốc; nhấc lên; ຍົກຂຶ້ນ; ຍໍExo 2:10.2carry with both handsbưng hai tayMat 12:11
acrieiqອາກຣຽຍອ໌ʔa.kri̤əjʔvcursechửi rủaປ້ອຍLev 20:9.
acrieiq asáhອາກຣຽຍອ໌ ອາຊັຮʔa.kri̤əjʔ ʔa.sahVPcurse; blasphemechửi rủaປ້ອຍດາLuk 22:65.
acriemອາກຣຽມʔa.kri̤əmNmanebờm (của bò)ຄໍຕິດ(ຖ້າຕຸ້ຍຫລາຍ)
acrĩemອາກຣ້ຽມʔa.kriəmadjcorpulent; portlymập mạpໂຕໃຫຍ່. ຫຶກ
acrống chớmອາກຣົງ ເຈິມʔa.kroŋ cəmNPbirdcage lồng chimກົງນົກ
acrỡiq ອາເກຣີ້ຍອ໌ ʔa.krɜːjʔ adjragged, motheatentã tơiເປິເປື້ອນJer 4:8.
acrúqອາກຣຸʔa.kruʔvcovertrùm lạiກວບEst 7:8.
acrứpອາກຣຶບʔa.krɨp1vcover with a liḍđậyກວບໄວ້ ຫຼືປົກຄຸມໄວ້2Ntrap bẩy sập
acuອາກູʔaːkṳːvhelp someone sitgiúp cho người khác ngồiຕັ້ງໄວ້ / ສອນນັ່ງ
acuacອາກວາກʔa.kṳakvput aroundđeo vào ai đó; vật gì đóຄ້ອງໃຫ້(ສ້ອຍ)Est 1:6
acuamອາກວາມʔa.kṳamvcover; wrapquấn; bọcຕຸ້ມໃຫ້1 Sa 19:13.
acuang múhອາກວາງ ມຸຮʔa.kṳaŋ muhNPridge of nosesóng mũiໂຄງດັງ; ສັນດັງ
acũnອາກູ້ນʔa.kuːnNfatherbốພໍ່ເຖົ້າ
acũpອາກູ້ບʔa.kuːpNbird of prey; vulturecú mèoແຮ້ງ
acưlອາກືລʔa.kɨ̤ːlNdandruffgàuລັງແຄ
acưnອາກືນʔa.kɨ̤ːnvlean againsttựa, dựa vàoອຶງໃສ(ພາເຮືອນ)
acứpອາກຶບʔa.kɨpv1close eyenhắm mắtສວມເສື້ອຜ້າMat 26:43.2put on speccial clothes mang y phục2 Ch 18:9
acứrອາກຶຣʔa.kɨrvshakerung; lúc lắcຕ້ອງ(ປຸກໃຫ້ຕືນ); ສັ່ນ(ຕົ້ມໄມ້)Jdg 16:19.
acữnອາກື້ນʔa.kɨːnvpile up; increasechồng lên; nhânກອງເຕັງກັນHos 4:8.
acữngອາກື້ງʔa.kɨːŋadjprominent; protrudingvồ (trán)ໝ້າສວດ