Bru - English - Vietnamese - Lao


a


adéhອາແດັຮʔa.dɛhNcooking potnồiໝໍ້Lev 11:33.
adéh abũlອາແດັຮ ອາບູ້ລʔa.dɛh ʔa.buːlNPpot for steamingnồi đáyໝໍ້ຫຸງ
adéh atháhອາແດັຮ ອາທັຮʔa.dɛh ʔa.tʰahNPshallow pan; skilletmột loại chảoໝໍ້ກະທະLev 2:7. Num 16:6.
adéh bécອາແດັຮ ແບັກʔaːdɛh bɛkNPsmall metal pansong cỡ nhỏໝໍ້ຂາງນ້ອຍ (ໝໍ້ນ້ອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ)
adéh cángອາແດັຮ ກັງʔa.dɛh kaŋNPmetal potmột thứ nồi
adéh cutễqອາແດັຮ ກູເຕ້ອ໌ʔa.dɛh kṳ.teːʔNPclay potnồi đấtໝໍ້ດິນ
adéh labaອາແດັຮ ລາບາʔa.dɛh la.baːNPcooking potnồi baໝໍ້ໃຫຍ່ ປານກາງ
adéh labáiອາແດັຮ ລາໄບʔa.dɛh la.bajNPcooking potnồi bảyໝໍ້ໃຫຍ່
adéh nứngອາແດັຮ ນຶງʔa.dɛh nɨŋNPbottom pan of double boilernồi chõຊຶງ
adéh pốngອາແດັຮ ປົງʔa.dɛh poŋNPlarge metal cooking potnồi bungໝໍ້ໃຫຍ່ສຸດEzk 24:1
adéh rưoiອາແດັຮ ເຣືອຍʔa.dɛh rɨ̤əjNPcooking potnồi rưởiໝໍ້ນ້ອຍ
adéh séngອາແດັຮ ແຊັງʔa.dɛh sɛŋNProunded frying panchảoກະທະທອດ
adếhອາເດັຮʔa.dehvput down; lay downđặt nằm xuốngເອົານອນລົງ
adễngອາເດ້ງʔa.deːŋvhold over fireấm áp; sấy; hơຄາງໄຟPsa 68:2.
adonອາດອນʔa.dɔːnNcolocasia cây mônບອນຄັນPro. 11:13
adon dáh tâng bỗqອາດອນ ດັຮ ເຕິ້ງ ໂບ້ອ໌ʔa.dɔːn dah tɜŋ boːʔVPtalkative; can't keep a secretngười hay nói nhiều ['môn mọc trong miệng']ມັກເວົ້າຂັວນPro 11:13
adon dỡqອາດອນ ເດີ້ອ໌ʔa.dɔːn dɜːʔNPwater lilycây senບົວນ້ຳ1 Ki 7:19, 22.
adon mangkhaອາດອນ ມາງຄາʔa.dɔːn maŋ.kʰaːNPkind of colocasia plantmột thứ cây môn trồngເຜືອກ
adốcອາດົກʔa.dokvput downđặt, đểວາງໄວ້; ປະໄວ້Ezk 39:15
adỗtອາໂດ້ດʔa.doːtv1place on top of đặt2put downđểວາງເຄື່ອງຂ້າງເຖິງເຄື່ອງອື່ນEzk 29:18
adớhອາເດິຮʔa.dəhTIMmoment ago; previouslylúc nãyເມືອກີ້ນີ້Gen 27:33.
adŏ́cອາດັອໍກʔa.dɒkNtadpolecon nòng nặcລູກຮວກ
adữອາດື້ʔa.dɨːNwaist-basketgiỏ; loại ráຂ້ອງMat 13:48.
adữ cupỗqອາດື້ ກູໂປ້ອ໌ʔa.dɨː ku.poːʔNPwaist-basket with bottle neckmột loại giỏ; loại ráຂ້ອງຄ້ອງແອວ
adữ ralotອາດື້ ຣາລອດʔa.dɨː ra.lɔːtNPsmall waist-basketgiỏ nhỏຄ້ອງແຄ້ງ(ແຄ້ງແມ່ນຄຳໂຕງໂຕຍ)