Bru - English - Vietnamese - Lao


a


adữ ra-ỗtອາດື້ ຣາໂອ້ດʔa.dɨː ra.ʔoːtNPdecorated waist- basketmột loại giỏຄ້ອງນ້ອຍ
adữngອາເດີ້ງʔa.dɨːŋvbringviệc giao hàngນຳພາOrphan Boy 71.2
a-ếngອາເອັງʔa.ʔeŋadjsmellytanh hôiກິ່ນບູດ
a-ễm ອາເອ້ມ ʔa.ʔeːm Nyounger siblingemລູກພີ່ລູກນ້ອງGen 4:2. Orphan Boy and the Children of God 17:4
a-ễm adốqອາເອ້ມ ອາໂດະʔa.ʔeːm ʔa.doʔNPyoung peopleđàn em nói chungຊາວໜຸ່ມ, ໄວລຸ້ນMpiq Tapong's Testimony 49:6
a-ễm ralŏ́hອາເອ້ມ ຣາລັອໍຮʔa.ʔeːm ra.lɒhNPyoungest siblingem útລູກຫຼ້າ
ahamອາຮາມʔa.haːmNbloodmáu; huyếtເລືອດExo 12:7.
ahễcອາເຮ້ກʔa.heːkadj1bitter tastingchátຂື່ນ(ໝາກເຄືອຂື່ນ)2harsh speech. lời nói cay đắng
ahĩaqອາຮ້ຍາອ໌ʔa.hiaʔvleft openmở ra không đậyເປີດໄວ້
ahoອາຮໍʔa.hɔːNbamboonứa; trảy (trúc)ໄມ້ເຫັ້ຍ1 Co 3:12.
ahóqອາເຮາະʔa.hɔʔNsource of rivernguồn sôngແຫຼ່ງນ້ຳMpoaq Sa-am's Life 28:2. Ezk 32:14.
ahốngອາຮົງʔa.hoŋNpapayađu đủໝາກຮຸ່ງ
ahỗrອາໂຮ້ຣʔa.hoːrN1depression; ravine chỗ trũng1 Sa 30:9-10.2end part of a streamkhe cạnຮ່ອງIsa 30:9.
ahớngອາເຮິງʔa.həŋadjstrong smellingmùi khó ngửiຂົມ(ໜໍ່ໄມ້ບໍ່ຈືດ)Making a House, Field, & Garden 11:1
ahũອາຮູ້ʔa.huːNdeep placechỗ nước sâu chảy mạnhຮ່ອງນໍ້າຕົກ
aiອາຍʔaːjN1older brother or male cousinanh; anh họອ້າຍGen 27:23.2affectionate term for a little boythằng cu; cưng; đứa con trai
ai ỡiອາຍ ເອີ້ຍʔaːj ʔəːjNPolder siblingsanh, chịເອື້ອຍອ້າຍ
ai tacóngອາຍ ຕາກັອງʔaːj ta.kɔŋNPbachelorngười không lấy được vợອ້າຍໂສດ
ai tamáiອາຍ ຕາໄມʔaːj ta.majNPbridegroomchàng rểເຈົ້າບ່າວJer 16:9.
aihອາຍຮʔaːjhEXCLexclamationôiຄຳທ້ວງOrphan Boy and the Children of God 44:1
aiqອາຍອ໌ʔaːjʔadjwaterless; devoid of vegetationtrống cây cỏ; hoang vu; sa mạcແປງExo 3:1.
a-ĩອາອີ້ʔa.ʔiːvsick; painđau ốm; bệnh tậtເປັນໄຂ້Gen 3:16.
a-ĩ ahuorອາອີ້ ອາຮວຣʔa.ʔiː ʔa.hṳərVPinfluenzacảm cúmໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
a-ĩ a-ỗiqອາອີ້ ອາໄອ້ຍອ໌ʔa.ʔiː ʔa.ʔojʔADVPbitterly unhappytiếc quáເຈັບແສບທີ່ສຸດJer 13:17.
a-ĩ asŏ́qອາອີ້ ອາເຊໍາະʔa.ʔiː ʔa.sɒʔVPchicken poxrạ; thủy đậuເປັນອີສຸກອີໃສ