Bru - English - Vietnamese - Lao


a


a-ĩ casongອາອີ້ ກາຊອງʔa.ʔiː ka.sɔːŋVPepilepsyđộng kinhໂລກລົມບ້າໝູMat 17:15.
a-ĩ chêອາອີ້ ເຈʔa.ʔiː ce̤ːVPchronic illnessđau kinh niênເຈັບກະເພາະLife Story of Mpoaq Amoq 24.3
a-ĩ coang tỗອາອີ້ ກ່າງ ໂຕ້ʔa.ʔiː ka̤ːŋ toːVPparalyzedtê bạiອຳມະພາດMat 4:24
a-ĩ cumoອາອີ້ ກູມໍʔa.ʔiː kṳ.mɔːVPlabor painđau đẻຄອດລູກ
a-ĩ cutâu tỗອາອີ້ ກູເຕົ້າ ໂຕ້ʔa.ʔiː kṳ.tɜw toːVPfevercảm sốtເປັນໄຂ້ຕົວ ຮ້ອນ
a-ĩ huhótອາອີ້ ຮູຮັອດʔa.ʔiː hu.hɔtNPdeformedtê liệtຫົດຈັອງ
a-ĩ lôcອາອີ້ ໂລກʔa.ʔiː lo̤ːkVPgonorrheabệnh lậuໜອງໃນ
a-ĩ moat tolອາອີ້ ມ່າດ ຕອລʔa.ʔiː ma̤ːt tɔːlVPtrachomađau mắt hộtເປັນຕາລໍ
a-ĩ mprơihອາອີ້ ອຶມເປຣີຍຮʔa.ʔiː m.prə̤ːjhVPflu; coldcảm cúmໄຂ້ຫວັດ
a-ĩ mứtອາອີ້ ມຶດʔa.ʔiː mɨtVP1feel emotional painđau lòngເຈັບໃຈ2sick at heartbệnh về mật
a-ĩ nsóq pluongອາອີ້ ອຶນເຊາະ ປຼວງʔa.ʔiː n.sɔʔ plṳəŋVPbone cancerviêm tủyມະເຮັງກະດູກPro 12:4
a-ĩ panễlອາອີ້ ປາເນ້ລʔa.ʔiː pa.neːlVPtetanusdịch hạch; bệnh uốn vánເປັນໝາກກະດັນຂາ
a-ĩ pỗ hótອາອີ້ ໂປ້ ຮັອດʔa.ʔiː poː hɔtVPtwisted limbstê liệtຈັງກະຕົນກະໂຕ
a-ĩ ranáiອາອີ້ ຣາໄນʔa.ʔiː ra.najVPlymph node painđau hạch
a-ĩ rôiqອາອີ້ ໂຣຍອ໌ʔa.ʔiː ro̤ːjʔVPhave labor painsđau đẻຄວາມເຈັບຈາກການໃຫ້ກຳເນີດ
a-ĩ ruaiqອາອີ້ ຣວາຍອ໌ʔa.ʔiː rṳajʔVPintestinal painđau ruộtເຈັບລຳໃສ້
a-ĩ sangễt pahũrອາອີ້ ຊາເງ້ດ ປາຮູ້ຣʔa.ʔiː sa.ŋeːt pa.huːrVPmalariabệnh sốt rétໄຂ້ມາລາເລຍ
a-ĩ sanỗq ອາອີ້ ຊາໂນ້ອ໌ ʔa.ʔiː sa.noːʔ VPcholerabệnh thổ tảໂລກລະບາດ
a-ĩ sariອາອີ້ ຊາຣີʔa.ʔiː sa.ri̤ːVPlong term illness; bedfastđau liệt giườngໂສ;ປວ່ຍJob 6:7. Pro 14:30.
a-ĩ sarũahອາອີ້ ຊາຣ້ວາຮʔa.ʔiː sa.ruahVPdiarrheabệnh ỉa chảyຖອກທ້ອງ
a-ĩ sŏ́hອາອີ້ ຊັອໍຮʔa.ʔiː sɒhVPtuberculosislao phổiເປັນປອດ
a-ĩ tacóhອາອີ້ ຕາກັອຮʔa.ʔiː ta.kɔhVPillness; painbệnh hoạnເຈັບໄຂ້Exo 15:23
a-ĩ tâng mứtອາອີ້ ເຕິ້ງ ມຶດʔa.ʔiː tɜŋ mɨtVPabhor; detesttức mìnhເຈັບຫົວໃຈRom 2:22.
a-ĩ tráuqອາອີ້ ເຕຣົາອ໌ʔa.ʔiː trawʔVPsevere painbệnh nặng; hấp huốiປ່ວຍໜັກJer 8:18. Psa 38:6. Mat 4:24.
a-ĩ tutອາອີ້ ຕູດʔa.ʔiː tṳːtVPleprosybệnh hủiຂີ້ທູດMat 8:22.