Bru - English - Vietnamese - Lao


a


a-ĩ u-áihອາອີ້ ອູໄອຮʔa.ʔiː ʔṳ.ʔajhVPedemabệnh phù thũngເປັນບວມLev 26:16
a-ĩ yariaq ອາອີ້ ຢາຣຍາອ໌ ʔa.ʔiː ja.ri̤aʔ NPstingđau rátແສບ
a-ĩ yúh cusongອາອີ້ ຢຸຮ ກູຊອງʔa.ʔiː juh kṳ.sɔːŋVPepileptic; insane; mad; crazỵ́động kinhເປັນບ້າໝູMat 4:24.
akéngອາແກັງʔa.kɛŋNpropeller; windmillmáy xay gió; chong chóngໃບພັດ(ເທິງຍົນ)
akễlອາເກ້ລʔa.keːladjstiff in jointskhớp sương cứngແກ່ວງ; ດຶກ
akễl acol ອາເກ້ລ ອາກອລ ʔa.keːl ʔa.kɔːl advsomewhat cursoryqua loaປະມານວ່າ
akhláq ອາຄຼະ ʔa.kʰlaʔ v1slash a treeđánh dấu câyເນັບໃສ່ຕົ້ນໄມ້2hang uptreo
akhlêuqອາເຄຼວອ໌ʔa.kʰle̤ːwʔadjlimpthọtເຢັກເພ້ວ(ຍ່າງບໍທຽ່ງ)
akhlơp-akhlơp ອາເຄຼີປອາເຄຼີບ ʔa.kʰlə̤ːp ʔa.kʰlə̤ːp vlimpkhập khiễngເຢັກເພ້ວ-ເຢັກເພ້ວ
akhlưr-akhlĩarອາຄຼືຣອາຄຼ້ຍາຣʔaːkʰlɨ̤ːrʔaːkʰliarvnegligentlàm cho có; vô trách nhiệmເຮັດວຽກ ບໍ່ລະອຽດ
akiອາກີʔa.ki̤ːDEMthere; thatkia; đằng kia; đóອັນນັ້ນ1 Sa 20:4.
akilອາກີລʔa.ki̤ːlverase; rub outkì cọ; miếtຖູໄຖໃສ່Mal 2:3.
alອາລʔaːladjarea clearedphần đã làm xongບ່ອນທີ່ຖາງ ແລ້ວ, ແປນ
a-labatອາລາບາດʔa.-la.baːtNalabasterngọc thạch ອາລາບາດMat. 26:7.
alangອາລາງʔa.laːŋadjjoyfulvuiມ່ວນແທ້
alaqອາລາອ໌ʔa.laːʔNrash; fungus; ringwormhắc làoຂີ້ກາກ
alác alĩuອາລັກ ອາລີ້ວʔa.lak ʔa.liːwvhold fastcầm chắcຫ້ອນແປະໃສHeb 10:23
alámອາລຳʔaːlamvallow to floatthả trôiແພ່ (ທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າ)
alehອາແລຮʔa.lɛːhNsorevết thương; chỗ đauເຈັບ
aléhອາແລັຮʔa.lɛhvsooth,appeasedỗ con; bồngຍົວະ(ເດັກນ້ອຍ)
aléh-alỡuອາແລັຮ ອາເລີ້ວʔa.lɛh ʔa.lɜːwNPgift; rewardquà cápຂອງຂັວນ(ປອບໃຈ)
aléqອາແລະʔa.lɛʔpro-form1whoever; whichevercái nào; người nàoໃຜກໍ່ຕາມMrk 13:13.2who?; what?cái nào; người nào
aléq akiອາແລະ ອາກີʔa.lɛʔ ʔa.ki̤ːpro-formone and all; everybodyai nấyຂອງໃຜ ຂອງລາວ
alêcອາເລກʔaːle̤ːkadjbroken blade bị gãyເສດໄມ້ (ເວລາຕັດໄມ້)
alễpອາເລ້ບʔa.leːpNwife's younger sisterem gái vợນ້ອງເມຍ