Bru - English - Vietnamese - Lao


b


bablŏ́q ບາບຼັອໍອ໌ ba.blɒʔ adjirridescent; glitterbóng bẩyຍິ້ບຍັບ
bablưoq ບາເບຼືອອ໌ ba.blɨ̤əʔ vsparkle; change colorsbóng bẩyສະທ້ອນຍິ້ບຍັບEzk 28:14
babrĩahບາບຣ້ຍາຮba.briahNheavy flow of tearsnước mắt tuôn tràoໃຫ້ເສຍໃຈແຮງ
bacບາກbaːkN1aunt; unclebác gái; bác traiລຸງLev 10:4. Lev 18:12. 2break in the skin
bac anhiບາກ ອາຍີbaːk ʔa.ɲi̤ːNPfather's brothers; fellow countrymenchú bác; bà con đồng bàoລຸງ
bac ánບາກ ອັນbaːk ʔanpro-formrespectful address term for older siblingbác nóລຸງ
baháiບາໄຮbaːhajTIMnight beforetối quaຄືນວານນີ້
baiບາຍbaːjN1lesson; songbàiບົດຮງນPsa 78:4.2choppings from treemảnh gỗ
bai rai ບາຍ ຣາຍ baːj raːj Npovertytả tơiທຸກຈົນ
bai rienບາຍ ຣຽນbaːj ri̤ənNPlessonbài họcບົດຮງນ
baihບາຍຮbaːjhNrevelationsự tiết lộນິມິດ2 Ch 9:29.
baliບາລີba.li̤ːNbarleylúa mạchບາລີExo 9:31. Lev 27:16. 2 Ki 7:16.
bal-samບາລຊາມbaːl-saːmNbalsamquế bìບາລາຊາມExo 30:23
bambarບາມບາຣbam.baːrNinsincerekhông thành thực; lập lơຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ຈິງ ໃຈJob 6:25. Pro 15:2
ban-dôບານ ໂດbaːn do̤ːNPmapbản đồແຜ່ນທີ່
bangບາງbaːŋ1Nblackboardbảng viếtກະດານLev 19:142Nbillboardbiển hiệu3vcatch in a snarebẩy
bang liບາງ ລີbaːŋ li̤ːNPcigaretteđiếu thuốcກອກຢ່າສູບ
bang ranaບາງ ຣານາbaːŋ ra.naːVPblock road/waychặn đườngຕັດທາງ
bang toບາງ ຕໍbaːŋ tɔːVPblock the waygài bẩyຕັດທາງອີກLev 19:14
bapບາບbaːpadjwoe; destitute; unfortunatekhốn nạn; ngèo cực; đen đủiບາບNum 21:29. Isa 5:18.
bap lứq toâq pỡ anhiaບາບ ລຶ ເຕີ່ອ໌ ເປີ້ ອາເຍຍbaːp lɨʔ tɜ̤ːʔ pɜː ʔa.ɲi̤aADJPwoe to youkhốn nạn cho các ngươiບາບເປັນຂອງຜູ້ທີ່Isa 5:18.
baqບາອ໌baːʔvcry wanting attentiontrẻ con cần lớn ẵm hòaiໃຫ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ
barບາຣbaːrNUMtwohaiສອງGen 2:9.
bar chítບາຣ ຈິດbaːr citNUMtwentyhai mươiຊາວ
bar chít la muoiບາຣ ຈິດ ລາ ມວຍbaːr cit laː mṳəjNUMtwenty onehai mươi mốtຊາວເອັດ