Bru - English - Vietnamese - Lao


c


canléhກັນແລັຮkan.lɛhNbutton, fastenernút, càiສະປິງ
canléh ra-ỗtກັນແລັຮ ຣາໂອ້ດkan.lɛh ra.ʔoːtNPbrooch; decorative pintrâm càiເຂັມຂັດExo 35:22.
canoahການ່າຮka.na̤ːhNpartphầnສິ້ນສ່ວນ
canoâqກາເນີ່ອ໌ka.nɜ̤ːʔadjstirred up (water); wavesgợn sóng caoຟອງ;ຄື້ນExo 15:8.
canoiqການອຍອ໌kaːnɔːjʔadjlast, end ofcuốiທີ່ຜ່ານມາ/ຈຸດຈົບ
canongການອງka.nɔːŋNlimit; border line; barrierranh giớiເຂດແດນExo 19:12.
canóngການັອງka.nɔŋNcannoncà-nongປືນໃຫຽ່
canỗlກາໂນ້ລka.noːlNknotnút buộcຄອດ
canỗrກາໂນ້ຣka.noːrNscrapercái cạoອັນຂູດ; ເຄື່ອງຂູດ
canỡtກາເນີ້ດka.nɜːtvgive birthsinh raຄອດລູກGen 4:1.
canŏ́hການັອໍຮka.nɒhadjother; anotherkhácອືນ; ອັນອືນGen 2:1.
canŏ́qກາເນໍາະka.nɒʔNhookcái mócຂໍເກາະExo 26:11.
cansáiກັນໄຊkan.saj1Nstring; tiedâyສາຍຂອງເກີບGen 14:23.2CLsongbàiບົດNum 21:17.
cansái ũatກັນໄຊ ອ້ວາດkan.saj ʔuatNPsongbài hátບົດເພງExo 15:2.
cansánກັນຊັນkan.sanNbark used to make rope and netsdây đanເປັຍເຊືອກ
cansĩuກັນຊີ້ວkan.siːwNsection of a fruitmúi camງີມຂອງໝາກກຽ້ງ
cantar plỡກັນຕາຣ ເປຼີkan.taːr plə:NskullsọກະໂຫຼກຫົວJdg 5:26.
cantáihກັນໄຕຮkan.tajhNpanel of a doorcánh cửaຝາລະໄງEzk 41:24. 1 Ki 7:50 Ezk 8:8.
cantoal ກັນຕ່າລ kan.ta̤ːl Nbar to lock doorchốt cài cửaຝາໝໍ້
cantoânກັນເຕີ່ນkan.tɜ̤ːnNbeltdây nịtສາຍແອ່ວIsa 5:27. Buying & Selling in Laos 9:3
cantoân sâm malatກັນເຕີ່ນ ຊໍາ ມາລາດkan.tɜ̤ːn sɜm ma.laːtNPsilver belt nịt làm bằng bạcສາຍແອ່ວຜູ້ຍິງ
cantóhກັນຕັອຮkan.tɔhNgroup bọn; lũພວກ;ກອງGen 18:7.
cantóh choacກັນຕັອຮ ຈ່າກkan.tɔh ca̤ːkNPrebelsbọn giặcກອງທັບ
cantỗtກັນໂຕ້ດkan.toːtNnotch on bamboo, sugar cane, etcđốt của câyໄມ້ທີມີຕາ
cantrangກັນຕຣາງkan.traːŋNpalletnệm rơmໄມ້ຫາມSng 3:10.