Bru - English - Vietnamese - Lao


c


cachoânກາເຈີ່ນka.cɜ̤ːnvpound to break uplàm cho vỡ vụnທັບ;ທຸບ2 Ki 23:15 Lam 3:16
cachocກາຈອກka.cɔːkN1scoopli, caຈອກ2a glass; cupliGen 40:11
cachóhກາຈັອຮka.cɔhvspitkhạc nhổຖົມນໍ້າລາຍ
cachốcກາຈົກka.cokvmix; stir togetherpha trộnປັນເປືອກັນ
cachơngກາເຈີງka.cə̤ːŋNbed; table; chairgiường; bàn; ghếຕັງ;ເກົ້າອີ້Gen 47:31.
cachúcກາຈຸກka.cukvincite; stir uptrộnຂົນໃຫ້ນໍ້າຂຸ້ນJdg 9:31 Luk 23:5.
cachúc parnaiກາຈຸກ ປາຣນາຍka.cuk par.naːjVPstir up animositybuôn chuyệnຢ່າປິ່ນປ້ອນຄຳ
cachũocກາຈ້ວກka.cuːɔːkNdipper; ladlegáoໂອ
cachữoກາເຈື້ອka.cɨəNlockkhóa, con cachứoແມ່ກະແຈJdg 3:23
caclaiກາກຼາຍka.klaːjvwear loin clothđóng khốຊອດຜ້າຕຽວ
cacoanກາກ່ານka.ka̤ːnadjhorizontalnằm ngangທັບໄກວກັນExo 28:17.
cacohກາກອຮkaːkɔːh1adjstraightthẳng bằngທາງຕົງ2vread correctlydọc chuẩn
cacớnກາເກິນka.kənvcut in chunkscắt nhỏກຳລັງຕັດ
cacớtກາເກິດka.kətadjsmallnhỏນ້ອຍNum 13:33.
cacréqກາແກຣະka.krɛʔvdefecateđi đại tiệnຖ່າຍ
cacưtກາກືດka.kɨ̤ːtvwobble; tiltrung rinhສັນສະເທືອນ1 Sa 4:5.
cacức-cacưnກາກຶກ ກາກືນka.kɨk-ka.kɨ̤ːnadvmany people moving togethertấp nập người qua lạiຄົນຫລວງຫລາຍທີ່ກຳລັງຍ່າງໄປMpoaq Sa-am's Life History 24:1
cacứmກາກຶມka.kɨmNcrown of rooflợp mái nhàຫຼົບລັງຄ່າ
cacữiqກາກື້ຍອ໌ka.kɨːjʔadjvery smallnhỏ nhoiນ້ອຍສຸດJob 26:14
cadaກາດາka.daːadjthinmỏngບາງExo 29:23.
cada-daກາດາດາka.daː-daːadjsomewhat thinhơi mỏngເຮັດແຜ່ນບາງໆExo 16:14.
cadáhກາດັຮka.dahvforcefully bite down oncắn xéກັດDeu 33:20. Dan 7:7.
cadálກາດັລka.dalvstop upbịtຕັດຫູ/ປ່ອງ
cadál-cloກາດັລ­ກຼໍkaːdal-klɔːNPpeppermint plantrau bạc hàຜັກເສີມລາວ
cadếcກາເດັກka.dekadjsolid; compactđặc, đậm đặcນົມຂຸ້ນJdg 5:25