Bru - English - Vietnamese - Lao


c


cadếhກາເດັຮkaːdehvaddress respectfullyxưng hôThe Orphan and Phep Nhoac 12:2
cadễngກາເດ້ງka.deːŋadjbarrenvô sinhກະແດ້ງNum 5:21.
cadễqກາເດ້ອ໌ka.deːʔvsexually arousednứng; háo sắcກະແດະ
cadĩrກາດີ້ຣka.diːradjclose-fisted; stingykeo kiệtບໍ່ເຕັມໃຈ
cadĩtກາດີ້ດka.diːtadjpoornghèoຄົນທຸກExo 22:25.
cadĩt dỡtກາດີ້ດ ເດີ້ດka.diːt dɜːtNPbuttocksđáy chậu; xương cụtດ້ານຫຼັງ
cadĩt moâcກາດີ້ດ ເມີ່ກka.diːt mɜ̤ːkADJPdestitutenghèo sơ-xátທຸກຍາກ
cadĩt múh ກາດີ້ດ ມຸຮ ka.diːt muh NPstuffed-up nosenghẹt mũiຫູດັງຕັນ
cadĩt pớpກາດີ້ດ ເປິບka.diːt pəpNPcomplete povertynghèo xơ xácທຸກອີຫຼີPro 11:24
cadoກາດໍka.dɔːNwild bananachuốĭ rừngກ້ວຍປ່າ
cadốhກາດົຮka.dohvstumblevấpຕຳສະດຸດ
cadỗກາໂດ້ka.doːvbelonging tocủaເປັນຂອງ
cadớcກາເດິກka.dəkNpumpkin, squashcây bíໝາກອຶ
cadớc aríhກາເດິກ ອາຣິຮka.dək ʔa.rihNPkind of squash một loại bí
cadớc pluacກາເດິກ ປຼວາກka.dək plṳakNPlong squash; melonbí đaoໝາກຜັກ
cadớc tacກາເດິກ ຕາກka.dək taːkNPsquash; pumpkinbí rợໝາກອຶ
cadớlກາເດິລka.dəlvstop upbịtກັກ
cadớpກາເດິບka.dəpvovershadow; coverche bóng; che phủປົງຄຸມ; ບັງExo 25:20.
cadỡiqກາເດີ້ຍອ໌ka.dɜːjʔvtickleຂີ້ກະດຽມ
cadỡpກາເດີ້ບka.dɜːpDIR1downstreamvùng thấpຂ້າງລຸມ; ເໜືອ2 Sa 11:10.2lower elevationmiền dướiJob 30:1.
cadŏhກາດອໍຮka.dɒːhvopen a sealkhui raໄງ້ຂຶ້ນRev 5:2.
cadũlກາດູ້ລka.duːlNhempcây gaiພືJos 2:6.
cadũtກາດູ້ດka.duːtNanus (for a fowl)đít; phần xương cụtຕູດ(ໄກ່)
cahaກາຮາka.haːvopen upອ້າປາກExo 15:12.
cahacກາອ້າka.haːkvclear the throatkhạcຄາກອອກ