Bru - English - Vietnamese - Lao


c


cahaiqກາຮາຍອ໌ka.haːjʔadjdisgusting; vile smellingtanhຄາວHos 9:10
cahanກາຮານka.haːnv1greetchào mừng ຖາມເທິງGen 43:27.2inquire afterhỏi hanRom 16:3
cahâuqກາເຮົ້າອ໌ka.hɜwʔvconsumethiêu rụi, đốt cháyແປ່ວໄຟລຸກໄໝ້Jas 3:5.
cahễngກາເຮ້ງka.heːŋadjvery dryhạn hánແຫ້ງແລ້ງDeu 28:22.
cahễqກາເຮ້ອ໌ka.heːʔadjharshmắng to tiếngຮ້ອງກະແທກໃສ່1sa 60:18.
cahĩalກາຮ້ຍາລka.hialvterror; panicbuốt răngວາດຊງ່ວDeu 20:3. Jer 4:9
cahĩamກາຮ້ຍາມka.hiamvclear the throatdặng hắngອາແຮມ
cahĩtກາຮີ້ດka.hiːtvinhale; snifflehítສູບລົມເຂົ້າ
cahỗiqກາໂຮ້ຍອ໌ka.hoːjʔvwhistlehuýt gióພີວ
cahỡກາເຮີ້ka.hɜːvbreathehà hơiພົນລົມຫາຍໃຈGen 2:7. Ezk 37:6.
cahũarກາຮ້ວາຣka.huarvdig, bore a holekhoétຊີຫູ
cahũhກາຮູ້ຮka.huːhvblowthổiເປົາ
cahưonກາເຮືອນka.hɨ̤ənNskin eruptionbệnh rụng lôngຂີ້ເຮື້ອນLev 22:22.
caiກາຍkaːjvscratch; scrapemòi, bớiຄັວດຂີ້ດິນອອກ
ca-iepກາອຽບkaːʔi̤əpvmockchế nhạoສົມນ້ຳໜ້າJob 5:22.
cai-pacaiກາຍປາກາຍkaːj-paːkaːjVPlingering illnessâm ỉ
cakéhກາແກັຮka.kɛhadjshortngắnສັ້ນNum 10:5.
cakéqກາແກະka.kɛʔvlie; deceivenói láo; diấu giếmຂີ້ຕົວະ; ບິດບງນ Jos 7:11.
cakéq cacoກາແກະ ກາກໍkaːkɛʔ kaːkɔːVPtell white liesnói lời giấu giếm
cakĩກາກີ້kaːkiː1Nkhakikakiສີາກາກີ2NPkhaki clothvải kaki
calaກາລາkalaː.adjbaldhói đầuຫົວລ້ານແຍLev 13:42.
calanກາລານka.laːnvclear way thru thick growth with handsbẻ bằng tay cho dẹp xuốngໂບກມືຂໍທາງ
calangກາລາງkaːlaːŋNbird of preyphượng hoàngນົກໃຫຍ່Gen 15:11.
calang atupກາລາງ ອາຕູບka.laːŋ ʔa.tṳːpNPbird of preymột loài diều hâuແຫຼວ
calang avácກາລາງ ອາວັກka.laːŋ ʔa.vakNPsmall hawk; eaglediều nhỏນົກຍງ້ວຫLev 11:13-19