Bru - English - Vietnamese - Lao


c


calang clocກາລາງ ກຼອກka.laːŋ klɔːkNPcranecon còນົກອີແຮ໊ງ2Sa 1:23. Lev 11:13-19.
calang crứcກາລາງ ກຣຶກka.laːŋ krɨkNPeaglediều hâu; ó ma laiນົກອິນຊີ2Sa 1:23.
calauqກາລາວອ໌ka.laːwʔNaccuse of lyingvu oan; không tin cậy lời nói đối phươngໝິ່ນປະມາດ1Th 5:20.. Gen 2:7 Mpiq Tapong's Testimony 20:8
calálກາລັລka.lalvstick out tongue lè lưỡiລາກລີ້ນ
caláqກາລະka.laʔvput into; stick/attach tochắtປັກ;ເນັບEzk 39:15.
calâpກາເລິ້ບka.lɜpvmake a foldxếpພັບExo 39:9. Job 38:14.
cal-cadỗnກາລກາໂດ້ນkaːl-ka.doːnNchalcedonymã não ເພັດຄາຊິໂດນີRev 21:19
caldáihກັລໄດຮkal.dajhvfall out of; expel abruptlyvăng raກະເດັ່ນ2 Ki 9:37. Lam 4:1. Mpiq Tapong's Testimony 24:10
caldáiqກັລໄດອ໌kal.dajʔvflickbúngດີດ
caldáiq atĩກັລໄດອ໌ ອາຕີ້kal.dajʔ ʔaːtiːVPflick with fingerbúng tayດີດນິ້ວມື
caldáiq-caldâng ກັລໄດອ໌ ກັລເດິ້ງ kal.dajʔ-kal.dɜŋ VPstrut proudlylàm điệuຍ່າງແບບອວດອົງ
caldễmກັລເດ້ມkal.deːmNscorpionbọ cạpແມງງອດ
caldốhກັລດົຮkal.dohvthrow atnémແກ່ວງໃສ່Nah 2:5.
caldỡcກັລເດີ້ກkal.dɜːkNroof of mouth; palatevòm miệng; ổ gàເງືອກEzk 3:26.
caldỡiqກັລເດີ້ຍອ໌kal.dɜːjʔvticklenhẹo; quẹoນັກຂີ້ກະດງມ
caldŏ́ngກັລດັອໍງkal.dɒŋvrise upcong lênເຜັ້ນນີ້; ງໍຫາງຂຶ້ນJob 40:17.
caléhກາແລັຮka.lɛhvfastenbuộc; càiດີດໄຂເຫົ່າAct 12:8.
calếhກາເລັຮkaːlehadjselfishích kỷເຫັນແກ່ຕົວ
calễngກາເລ້ງka.leːŋN1wild potatocủ rừngເພັ້ຍ2membrane; scabmàng
calễng bớcກາເລ້ງ ເບິກka.leːŋ bəkNPscabvảy vết thươngບາດຕົກເກັດDeu 28:27.
calễng múhກາເລ້ງ ມຸຮka.leːŋ muhNPdry mucouscứt mũiຂີ້ມູກແຫ້ງ
calễng túngກາເລ້ງ ຕຸງka.leːŋ tuŋNPear drum; ear waxmàng nhĩ; cứt ráyຂີ້ຫູ
calhĩpກາລຮີ້ບka.lhiːpNcentipederếtຂີ້ເຄັບ
caliacກາລຍາກka.li̤akNforeheadtránໜ້າຟາກExo 13:9.
calianກາລຍານka.li̤anVPopen eyesmở mắtລັບແລະມືດຕາ