Bru - English - Vietnamese - Lao


c


canchop parcáhກັນຈອບ ປັຣກັຮkan.cɔːp par.kahNPdivided hoofmóng rẽ raໂບກຕີນເປັນແງມ
candarກັນດາຣkan.daːrNsmall, young larvacon sùng loại nhỏດ້ວງ
candálກັນດັລkan.dalNcap/plug for a bottle, etc.nắp đậyຝ່າລະໄງ
candếhກັນເດັຮkan.deh1vway of speakingcách xưng hô; thổ ngữ; phương ngữຄຳອີງ2Nspeech varietyđặc thù tiếng của tối sẩm
candếngກັນເດັງkan.deŋNsmall bellxập xõaແຊັງ2 Sa 6:5
candớrກັນເດິຣkan.dərNshellmai rùaອອງ (ເຕົ່າ)
candỡlກັນເດີ້ລkan.dɜːlNheelgótສົ້ນຕີນGen 3:15.
candũrກັນດູ້ຣkan.duːrNlarva con sùngດ້ວງໃຫຍ່
canễngກາເນ້ງka.neːŋNtoothrăngແຂ້ວGen 49:12.
canễng canoiກາເນ້ງ ການອຍka.neːŋ ka.nɔːjNPteethrăng cỏແຂ້ວ
canễng carchángກາເນ້ງ ກາຣຈັງka.neːŋ kar.caŋNPincisor teethxập xõaແຂ້ວຫຍິງ
canễng clỗiກາເນ້ງ ໂກຼ້ຍka.neːŋ kloːjNPcanine tooth; eyetoothrăng nanhແຂ້ວໝາຫແງ
canễng hienກາເນ້ງ ຮຽນka.neːŋ hi̤ənNPchipped toothrăng đã được cưa hay màiແຂ້ວບິ່ນ
canễng socກາເນ້ງ ຊອກkaːneːŋ sɔːkNPbabytoothrăng của đừ bèແຂ້ວນໍ້ານົມ
canễng tabangກາເນ້ງ ຕາບາງka.neːŋ ta.baːŋNPmolarrăng hàmແຂ້ວແລະຄາງກະໄຕ
canễng takiamກາເນ້ງ ຕາກຍາມka.neːŋ ta.ki̤amNPmolarrăng hàmແຂ້ວສຸດ
canễpກາເນ້ບka.neːpNhairpinkẹp tócແນບ
cang ກາງ kaːŋ Nsmall woven basketcái giỏ nhỏແຫງດື້; ແຫງບໍ່ຟັງ
cangcoaihກັງກ່າຍຮkaŋ.ka̤ːjhvtremble; shiverrunສັ່ນExo 15:14.
cangcoaih yán yoihກັງກ່າຍຮ ຢັນ ຢອຍຮkaŋ.ka̤ːjh jan jɔːjhVPtremble severelyrun rẩy, sợ hãiສັ່ນເຊັນ
cangcưtກັງກືດkaŋ.kɨ̤ːtvshake; moverung rinhແຜ່ນດິນໄຫວPsa 46:6.
cangkễ ກັງເກ້ kaŋ.keː adjfearless; uncontrolledtính ngang bướngຈອງຫອງ
cangkhớrກັງເຄິຣkaŋ.kʰərvshiverphát lạnhໂຕສັ່ນ(ທົດໆ)
canharກາຍາຣka.ɲaːr1vdiligent, persistsiêng năng; hăng háiດຸ2adjdestructive phá hoại
canháhກາຍັຮka.ɲahvsnap at; bitecắnຂົບ; ກັດ