Bru - English - Vietnamese - Lao


h


hỗ hũalໂຮ້ ຮ້ວາລhoː hualVPnoise rises upvang vọngບົນແຊວPsa 96:11.
hỗ-hátໂຮ້ຮັດhoː-hatADJPnoisyồn àoດັງລັກໄລ່Jdg 7:21. Isa 5:14.
hỗiໂຮ້ຍhoːjTIMwhen; at the timekhi; hồiຕອນDan 9:21.
hỗi kiໂຮ້ຍ ກີhoːj ki̤ːTIMthenlúc đóຫຼັງຈາກນັ້ນ
hỗi léqໂຮ້ຍ ແລະhoːj lɛʔ1QUESwhen?hồi nào?ຕອນໃດ, ຕອນໃດກໍ່ຕາມ2ADVPwhenever; whenkhi nào
hỗi ráiໂຮ້ຍ ໄຣhoːj rajTIMin the pastngày xưaແຕ່ກ່ອນIsa 32:13.
hỗiqໂຮ້ຍອ໌hoːjʔ1vmake holes with dibble stickchọc lỗ trỉa hạtMpoaq Tapong's Story 18.102advnot seriously; without proper thoughtlàm đại; làm liềuPro 26:103advurgemau lên
hỗnໂຮ້ນhoːnadjmischievoushoang nghịchປະສົງຮ້າຍ
hỗpໂຮ້ບhoːpNbox, canhộpຫີບ
hỗqໂຮ້ອ໌hoːʔNhole in bamboo tubetrống rỗngປ່ອງ(ໄມ້ໄຜ່)
hỗtໂຮ້ດhoːtNsmall roundish objectshạt của chỗi hạtລູກປັດMat 13:46.
hỗt moatໂຮ້ດ ມ່າດhoːt ma̤ːtNPpearlhạt traiໄຂ່ມຸກRev 21:21.
hỗt ngcuacໂຮ້ດ ອຶງກວາກhoːt ŋkṳakNPnecklacechuỗi đeoສ້ອຍຄໍ
hỗt tiaqໂຮ້ດ ຕຍາອ໌hoːt ti̤aʔNPprecious stonengọcຫີນອັນມີຄ່າMat 13:45.
hơiq-hơiqເຮີຍອ໌ໆhə̤ːjʔ-hə̤ːjʔNPsound of laughingtiếng cười toe toétສຽງຫົວ
hớcເຮິກhək1vsmell; sniff ngửiດົມJob 19:17. Amo 4:10.2advplenty; enoughnhiều
hớlເຮິລhəladvfrenzied; extremely eager; anxiouscuồng loạn; kích độngຢາຫຮ້າຍແຮງPro 1:16. Luk 2:48.
hớrເຮິຣhəradjspicy hotcayເຜັດ
hớt sưongເຮິດ ເຊືອງhət sɨ̤əŋNPrecordthu âm
hỡເຮີ້hɜːadvalsonữaດ້ວຍGen 1:16.
hỡiເຮີ້ຍhɜːjN1airhơi; mùiອາກາດ2odormùi thơmLev 2:2.
hỡiqເຮີ້ຍອ໌hɜːjʔadjfearfullánh mặt; sợ sệtຢ້ານ
hỡnເຮີ້ນhɜːnadvmorehơnຫຼາຍກວ່າGen 1:16.
hỡn tễ nâiເຮີ້ນ ເຕ້ ໃນhɜːn teː nɜjADVPmore than thishỡn thế nữaຫຼາຍກວ່ານີ້
hỡngເຮີ້ງhɜːŋadj1slightly opened; with holeshởເປີດເລັກໜ້ອຍExo 27:4.2sparsethưaກະແຈກ ກະຈາຍ