Bru - English - Vietnamese - Lao


h


hỡrເຮີ້ຣhɜːradjrejoice; jubilantvui mừng; phấn khỏiຊົມຊື່ນPro 12:25.
hŏ́cຮັອໍກhɒkvspread rapidlylửa hắtໄຟລາມJol 1:19.
hŏ́ngຮັອໍງhɒŋNholehang; lỗຂຸມGen 2:7.
hŏ́ng créqຮັອໍງ ແກຣະhɒŋ krɛʔNPanuslỗ đítຫ້ອວິດ
hŏ́ng hũhຮັອໍງ ຮູ້ຮhɒŋ huːhNPplural holes in a location. những hem hốc
hŏ́ng loangຮັອໍງ ລ່າງhɒŋ la̤ːŋNPdeep pitcái hang ຂຸມເລິກGen 37:22. Isa 14:19.
hŏ́ng loapຮັອໍງ ລ່າບhɒŋ la̤ːpNPbuttonholekhuyết áoແມ່ມາກດຸມ
hŏ́ng múhຮັອໍງ ມຸຮhɒŋ muhNPnostrillỗ mũiຮູດັງ
hŏ́ng talỗnຮັອໍງ ຕາໂລ້ນhɒŋ taːloːnNPanuslỗ đítຮູຂີ້
hŏ́qເຮໍາະhɒʔEXCLexclamationđưa đâyຄຳຖ້ວງ
hua-kinຮວາກີນhṳa-ki̤ːnNPjacinthlục ngọcພອຍExo 39:12. Rev 21:20.
huhễuqຮູເຮ້ວອ໌hṳːheːwʔvwaste awayhéo honເສຍຖິ້ມ
huhũnຮູຮູ້ນhṳːhuːnvsmell repeatedlyngửi đi ngửi lạiດົມ
huoiຮວຍhṳəjvlet out airxì hơiໄລ່ລົມອອກ
huongຮວງhṳəŋNway, space; narrow valleylối điຊ່ອງນ້ອຍໆExo 14:16.
húihຮຸຍຮhujhvchase away tắc ri; điສຽງໄລ່ ງົວຄວາຍ
húrຮຸຣhurNsound of a bird flyingtiếng chim bay, bay
hũalຮ້ວາລhualvsound diffuses, spreads, reaches tovang vọngແຜ່ສຽງEzr 3:13
hũangຮ້ວາງhuaŋadjmischievous, disobedienthòang
hũatຮ້ວາດhuatadj1empty (grains)ópຄົນບໍ່ຟັງຄວາມMat 3:12.2worthless personvô dụngPro 6:12.
hũiຮູ້ຍhuːjVPsingethuiໄໝ້
hũiqຮູ້ຍອ໌huːjʔvabsorb water; suck up (liquid)uống; hútສົດນ້ຳLev 11:34. Psa 22:15
hũlຮູ້ລhuːl1NsteamhơiຫຸງIsa 18:4. 2vevaporatebốc hơi
hũl pa-átຮູ້ລ ປາອັດhuːl paːʔatVPsmoulder, simmerhơi nóngຮ້ອນເອົ້າHos 7:6.
hũnຮູ້ນhuːnv1sniffngửiດົມ2kisshôn Gen 27:26.