Bru - English - Vietnamese - Lao


h


hũn hĩtຮູ້ນ ຮີ້ດhuːn hiːtVPkisshôn hítຫອມ, ຈູບGen 29:13,
hũpຮູ້ບhuːpNslope; depressiondốcຄ້ອຍ
hũrຮູ້ຣhuːrvcook in a bamboo tube, etc.hoong; nấu bằng ống treຫຸງ
hũtຮູ້ດhuːtvsmoke over firesấyສູດດົມEzk 15:4
hưhຮືຮhɨ̤ːhNsound of reviving from unconscioousnesstiếng thở dài
hưocເຮືອກhɨ̤əkv1break a promiserút lại lời nóiMal 2:8.2destroy strand by strandgỡ ra; lấy raຜິດສັນຍາ
hưon loocເຮືອນ ລ່ອກhɨ̤ən lɔ̤ːkNPmangeghẻ cócຂີ້ເຮື້ອນໝາ
hưongເຮືອງhɨ̤əŋNjoss sticksnhangທູບ
hứqຮຶhɨʔvbring it heređưa đâyThe Orphan and Anha 86.2.
hữiq tambớrຊາໄຣອ໌ ຕາມເບິຣsa.rajʔ ta.mbərNPharelipsứt môiປາກແຫວ່ງ
hữl ahialຮື້ລ ອາຮຍາລhɨːl ʔaːhi̤alADJPscorching hothừng hực nóngຮ້ອນ
hữmຮື້ມhɨːmvseexem; thấyເຫັນGen 1:4.
hữtຮື້ດhɨːtNtobacco; cigarettethuốc láຍາສູບ
hữt chiຮື້ດ ຈີhɨːt ci̤ːNPall kinds of tobaccothuốc lá nói chungຢາງໄມ້
hữt liangຮື້ດ ລຍາງhɨːt li̤aŋNPtobacco leafthuốc láໃບຢາສູບ
hữt saláiຮື້ດ ຊາໄລhɨːt sa.lajNPsweet-smelling tobaccothuốc điếu SilayMpoaq Sa-am's Life 90.6