Bru - English - Vietnamese - Lao


k


kecແກກkɛːkNbrickgạchດິນຈີ່Nam 3:14.
kehແກຮkɛːhvstrike a match, cigarette lighter3333cọ sát
kengແກງkɛːŋvable to do by oneselfcó thể tự làmເຮັດດ້ວຍ ຕົນເອງ
kepແກບkɛːpvkeep; savelưu lạiເກັບ, ຮັກສາ
kéhແກັຮkɛhN1chamois; wild goatsơn dươngລຽງຜາDeu 14:5.2pick, pluckhái Jer 49:9.
kéh ntruoiແກັຮ ອຶນຕຣວຍkɛh ntrṳəjNPcockspurcựa gà
kéh-ngkéhແກັຮອຶງແກັຮkɛh-ʔŋ.kɛhadjmulitple short thingsnhiều thứ ngắnInto to Pro
kêhເກຮke̤ːhvcrowdingvướngບຽດສຽດ
kênເກນke̤ːnNbamboo panpipeskhènRev 18:22.
kêqເກອ໌ke̤ːʔNchairghếຕັ່ງOrphan Boy 179:6
kê-raເກຣາke̤ː-raːMEASkerahghê-raເຈຣາEzk 45:12.
kêtເກດke̤ːtvhateghétຊັງ; ບໍ່ມັກGen 26:27.
kêt sa-ếhເກດ ຊາເອັຮke̤ːt saːʔehadjdetestableghét cay ghét đắngເປັນຕາຊັງ
kêt sa-íhເກດ ຊາອິຮke̤ːt saːʔihVPshun; despiseghét không thèm nhìn mặtຫຼີກລ້ຽງ,​ ຊັງ
kêt savễເກດ ຊາເວ້ke̤ːt saːveːVPhatethù ghétຊັງGal 4:14
kếngເກັງkeŋN1glasskínhຈອກແກ້ວRev 21:21.2mirrorgương soi1 Co 13:12.
kếng loangເກັງ ລ່າງkeŋ la̤ːŋNPmirrorkính soiແວ່ນ
kếng moatເກັງ ມ່າດkeŋ ma̤ːtNPeyeglasseskính mắtແວ່ນຕາ
kếng tớuເກັງ ເຕິວkeŋ təwNPchimney of oil lampbóng đènປາກຕະກຽງ
kếqເກະkeʔTIMsoon, a bit laterlát nữaຈັກໜ່ອຍ,​ ອີກບໍ່ດົນGen 14:23. Exo 16:12.
kễcເກ້ກkeːkvdraw lineskẽ; gạch dướiຂີດເສັ້ນ
kễlເກ້ລkeːlNmelondưaໝາກໂມNum 11:5.
kễl ca-acເກ້ລ ກາອາກkeːl kaːʔaːkNPmealy cantaloupedưa bởໝາກແຕງ
kễl ngứlເກ້ລ ງຶລkeːl ŋɨlNPmealy cantaloupedưa bởໝາກແຕງ
kễl pachoaiເກ້ລ ປາຈ່າຍkeːl paːca̤ːjNPwatermelondưa hấuໝາກໂມNum 11:5.