Bru - English - Vietnamese - Lao


m


maມາmaːCONJbut; ormà, nhưngແຕ່, ຫຼືGen 1:6. Gen 1:30.
mac nễngມາກ ເນ້ງmaːk neːŋNPmedicinal fruittrái cây rừng dùng làm thuốc
ma-caritມາກາຣີດmaː-ka.ri̤ːtNpearlngọc traiໄຂ່ມຸກRev 21:21.
machớngມາເຈິງma.cəŋCONJsame asgiống nhauຄືກັນກັບGen 1:26.
madauມາດາວma.daːwNshoulder bagtúi xáchຖົງພາຍ
mahaມາຮາmaːhaːadjincreasingly greatercàng tăngOrphan Boy 141.4.
mahaiມາຮາຍma.haːjNolder or younger male sibling of wifeanh em của vợນ້ອງເມຍ,​ ໝູ່ຄູ່
maháiມາໄຮma.hajTIMyesterdayhôm qua ວານນີ້Jhn 6:22.
mahâu-mahữoມາເຮົ້າ ມາເຮື້ອma.hɜw-ma.hɨəVPbrag about somethingtự hào về mìnhຂີ້ໂມ້Amo 4:5
mahĩມາຮີ້maːhiːadvindicates finalityvây
mahléqມາຮແລະmah.lɛʔQUEShow much; how manybao nhiêuເທົ່າໃດ
mahỗiມາໂຮ້ຍma.hoːj1TIMmoment, instantmột látຈັກໜ່ອຍRut 2:7.2advoccasionally, now and thenthỉnh thoảngPro 17:24.
mahỗi barມາໂຮ້ຍ ບາຣma.hoːj baːrTIMin a momentmột chập sau Mat 26:73.
mahúiqມາຮຸຍອ໌ma.hujʔTIMinstant, momentmột lát nữaຈັກໜ່ອຍJob 37:14.
malámມາລຳma.lamMEASonemột cáiໜຶ່ງLuk 7:12.
maléqມາແລະma.lɛʔQUEShow manybao nhiêuເທົ່າໃດGen 29:15.
manມານmaːnadjluckyvận may
manaມານາma.naːNmannama-naມານາExo 16:32.
manámມານຳma.namNonemột cáiໜຶ່ງ
mandangມານດາງman.daːŋN1sunmặt trờiຕະເວັນGen 2:8.2skytrời
mandang cardĩມານດາງ ກາຣດີ້man.daːŋ kar.diːTIMabout 9 o'clocknửa buổi sángປະມານເກົ້າ ໂມງ
mandang cháhມານດາງ ຈັຮman.daːŋ cahTIMshortly after sunrisekhoảng sángຫຼັງຈາກແຈ້ງ ພຽງນ້ອຍດຽວMrk 15:25.
mandang cháh criengມັນດາງ ຈັຮ ກຣຽງmaːndaːŋ cah kri̤əŋTIMeleven AM11:00 sáng
mandang cháh kễມັນດາງ ຈັຮ ເກ້maːndaːŋ cah keːTIM9 o'clock AMchín giờ sángAct 2:15.
mandang chỗnມັນດາງ ໂຈ້ນmaːndaːŋ coːnTIM7 to 7:30 AM̃ bảy giờ đến bảy giờ rưỡi sáng