Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mpiq mpoaqອຶມປີອ໌ ອຶມປ່າອ໌ʔm.pi̤ːʔ ʔm.pa̤ːʔNPparentscha mẹພໍ່ແມ່Gen 2:24.
mpiq riangອຶມປີອ໌ ຣຍາງʔm.pi̤ːʔ ri̤aŋNPdivorced womanly hôn chồngເມຍທີ່ຫາກໍ່ປ່ະ ຜົວ
mpiq tamáiອຶມປີອ໌ ຕາໄມʔm.pi̤ːʔ ta.majNPwoman recently marriedbà xã mớiຜູ້ຍິງຫາກໍ່ແຕ່ງງານ
mpĩhອຶມປີ້ຮʔm.piːhNscabies, skin rashghẻຂີ້ຫິດຂີ້ເຮື້ອນLuk 16:20.
mpoaqອຶມປ່າອ໌ʔm.pa̤ːʔNfatherchaພໍ່Gen 9:18.
mpoaq cỗiqອຶມປ່າອ໌ ໂກ້ຍອ໌ʔm.pa̤ːʔ koːjʔNPstepfatherbố dượngພໍ່ລ້ຽງ
mpoaq cumai ອຶມປ່າອ໌ ກູມາຍ ʔm.pa̤ːʔ kṳ.maːj NPwidowergóa vợແມ່ໝ້າຍ
mpoaq curangອຶມປ່າອ໌ ກູຣາງʔm.pa̤ːʔ kṳ.raːŋNPdivorced manngười bỏ vợ hay bị vợ bỏຜົວທີ່ຫາກໍ່ປະ ກັບເມຍ
mpoaq lớmອຶມປ່າອ໌ ເລິມʔm.pa̤ːʔ ləmNPchildless man, children all diedđàn ông có con chết hếtພໍ່ທີ່ລູກຕາຍ ໝົດ
mpoaq tamáiອຶມປ່າອ໌ ຕາໄມʔm.pa̤ːʔ taːmajNPnewly married manngười mới lấy vợຜູ້ຊາຍຫາກໍ່ ແຕ່ງງານມາ ໃໝ່ໆ
mpoatອຶມປ່າດʔm.pa̤ːtvforceép buộcບັງGen 34:7.
mpoat sanaອຶມປ່າດ ຊານາʔm.pa̤ːt saːnaːVPbe a big eaterphàm ănພະໂລອາຫານ
mponອຶມປອນʔm.pɔːnvset aside for; giftmón quàໃຫ້ຂອງຂວັນ2 Ki 8:8. Dan 2:48.
mpongອຶມປອງʔm.pɔːŋNbanana flowerhoa chuốiປີກ້ວຍ
mpong priatອຶມປອງ ປຣຍາດm.pɔːŋ pri̤atNPbanana blossombông chuối
mpoqອຶມປອອ໌mpɔːʔNplace where something is normally putnơi quen thuộc để đồ đạcMr. Hom's Story 18.7.
mpôngອຶມໂປງʔm.po̤ːŋNbeetlebọ ແມງໄມ້Lev 11:23.
mpông ki-cuaອຶມໂປງ ກີ­ກວາmpo̤ːŋ ki̤ː-kṳaNPmillepederết khổng lồ
mpông nhaອຶມໂປງ ຍາmpo̤ːŋ ñaːNPsmall red insectcon sâu bọ đỏ
mpỗlອຶມໂປ້ລʔm.poːlN1duty, obligationnghĩa vụໜ້າທີ່ຮັບຜິດ ຊອບ1 Ch 24:19. 2armloadmột bóNum 11:17.
mpơiອຶມເປີຍʔm.pə̤ːjvbathetắmອາບນ້ຳExo 2:5.
mpỡlອຶມເປີ້ລʔm.pɜːlPREP1except fortrừ khiຍົກເວັ້ນແຕ່1 Ki 15:5.2onlychỉ duyIsa 38:14.
mprieihອຶມປຣຽຍຮʔm.pri̤əjhvscattervãi cứt; tản mácກະຈັດກະຈາຍ1 Sa 17:51.
mprơອຶມເປຣີʔm.prə̤ːvwork like a slave for someonelàm trong sự ép buộc; làm việc trong sự không thỏa lòngຄ້ອຍIsa 10:27. Isa 14:25.
mprơihອຶມເປຣີຍຮʔm.prə̤ːjhvhave a cold, common cold viruscảm cúmເປັນຫວັດ