Bru - English - Vietnamese - Lao


m


muarມວາຣmṳarNwild plantscỏ dạiພືດປ່າLev 25:5.
muatມວາດmṳatvgleanmót lúaສະສົມ Lev 23:22.
muchítມູຈິດmu.citNUMtenththứ mườiທີສິບ
muchũtມູຈູ້ດmu.cuːtNonly a little bitmột chútເລັກໜ້ອຍ
muhúiqມູຮຸຍອ໌mu.hujʔTIMvery short timemột lát ຈັກໜ່ອຍPro 6:10.
mulມູລmṳːlN1shadowbóngເງົາJdg 9:36.2picture, photoảnhຮູບNum 33:52.
mul ócມູລ ອັອກmṳːl ʔɔkNPshadebóng râmເງົາ
mul rupມູລ ຣູບmṳːl rṳːpNPaltar in homeảnh tượngແທ່ນບູຊາໃນ ເຮືອນ
mulámມູລັມmu.lamNUMonemột cáiໜຶ່ງGal 4:1.
mumatມູມາດmu.maːtvdespise; reproachkhinh bỉ; coi thườngດູກຖູກAmo 2:1
mumiaqມູມຍາອ໌mu.mi̤aʔadjpregnantcó thaiຖືພາGen 16:4.
mumoongມູມ່ອງmu.mɔ̤ːŋadvwhile still livingchôn sốngໃນຂະນະທີ່ຍັງ ມີຊີວິດLev 16:10.
mumuມູມູmu.mṳːvsuspicious, suspectghen; nghi ngờສົ່ງໃສNum 5:29
mumua ມູມວາ mu.mṳa vfeel for fish, snails, etc in watermò cáຮູ້ສຶກວ່າຊູນໂຕປ່າໃນນ້ຳ
mumualມູມວາລmu.mṳalvbegin to turn coldchớm lạnhເລີ່ມຮູ້ສຶກໜາວ
mumưlມູມືລmu.mɨ̤ːlNdivination, communication with the spirit world bóiໂຊກຊະຕາGen 44:15.
mumưrມູມືຣmu.mɨ̤ːrvspeak softlythì thầmເວົ້່າຄ່ອຍໆ
munມູນmṳːnNinheritance; possessions gia tài; di sảnມູນມໍລະດົກGen 15:4.
mun chínມູນ ຈິນmṳːn cinNPwealth; inheritance.gia tàiຄວາມລ້ຳລວຍPro 15:6.
mun chín tapín raluaມູນ ຈິນ ຕາປິນ ຣາລວາmṳːn cin ta.pin ra.lṳaNPwealth; inheritancegia tàiຄວາມລ້ຳລວຍ2 Ki 20:1. Isa 38:1
mun crơng moatມູນ ເກຣີງ ມ່າດmṳːn krə̤ːŋ ma̤ːtNPtreasurekho tàngຫີບສົມບັດ
mun manມູນ ມານmṳːn maːnNPkind of leavesmột loại lá
mun ngoaihມູນ ງ່າຍຮmṳːn ŋa̤ːjhNPtreasurekho tàngຫີບສົມບັດ
mun sânມູນ ເຊິ້ນmṳːn sɜnNPpossessions which go to heirs gia tàiການເຂົ້າສິງ
mun tamianມູນ ຕາມຍານmṳːn ta.mi̤anNPlarge wasp-like insectcon ong bò vẽ