Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mứt ayooqມຶດ ອາຢ່ອອ໌mɨt ʔa.jɔ̤ːʔNPcompassionlòng thương; bác áiຄວາມເມດຕາ
mứt chuai yớuມຶດ ຈວາຍ ເຢິວmɨt cṳaj jəwVPaltruisticlòng vị thaມັກຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນອື່ນ
mứt coangມຶດ ກ່າງmɨt ka̤ːŋadjhard heartedtính tình cứng rắnໃຈແຂງກະດ້າງNeh 9:16.
mứt cutễqມຶດ ກູເຕ້ອ໌mɨt kṳ.teːʔadjsincerethật thà; nhu mìຈິງໃຈ
mứt lamênມຶດ ລາເມນmɨt la.me̤ːnadjmeek; tender-heartedtính tình hiền lànhໃຈສຸພາບອອ່ນຫວານPsa 11:4.
mứt lavieiມຶດ ລາວຽຍmɨt la.vi̤əjadjkind; steady; unruffledtốt bụngໃຈໝັ້ນຄົງPsa 84:11
mứt luamມຶດ ລວາມmɨt lṳamNPheartlòng dạຫົວໃຈ
mứt pahỡmມຶດ ປາເຮີ້ມmɨt pa.hɜːmNPheartlòng dạຫົວໃຈ
mứt pahỡm la-aມຶດ ປາເຮີ້ມ ລາອາmɨt pa.hɜːm la.ʔaːADJPgenerouslòng vị thaໃຈດີDeu 15:11.
mứt sa-âmມຶດ ຊາເອິ້ມmɨt sa.ʔɜmNPfaith, belieflòng tinຄວາມເຊື່ອ
mứt tachoâtມຶດ ຕາເຈີດmɨt ta.cɜ̤ːtNPrebellious heartnóng tính
mữມື້mɨːNbrimstonelưu huỳnh; diêmມາດEzk 38:22.
mữt-mữມື້ດມື້mɨːt-mɨːADVPexceedingly, extensive, widemênh môngເກີນ Jdg 18:10.