Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mansễmມານເຊ້ມman.seːmNfemalenữຜູ້ຍິງGen 1:27.
mansễm ca chếq tỗມານເຊ້ມ ກາ ເຈະ ໂຕ້man.seːm kaː ceʔ toːNPprostitutegái điếmໂສເພນີ
mansễm puoມານເຊ້ມ ປົວman.seːm pṳəNPqueennữ hoàngລາຊະນີ
mantaihມານຕາຍຮman.taːjhvtransform the appearance by means of sorcery biến hóaໃຊ້ຄາຖາປອມ ໂຕDan 1:20.
mantácມານຕັກman.takNnotchđánh dấu1 Ki 7:2-3.
mantáiມັນໄຕman.tajadvalwaysmãiເລື້ອຍໆGen 17:8.
mantái nícມານໄຕ ນິກman.taj nikADVPalwaysluôn luônຕະລອດໄປGen 17:19
mantái-mantáiມັນໄຕໆman.taj-man.tajADVPforever and evermãi mãiຕະລອດການGen 17:7.
mantátມານຕັດman.tatvguessđoánເດົາ
mantier cachangມານຕຽຣ ກາຈາງman.ti̤ər ka.caːŋVPlaughcườiຫົວEcc 7:3.
mantĩeihມານຕ້ຽຍຮman.tiəjhvriddle câu đốຄຳຖວຍJdg 14:12
mantĩnມານຕີ້ນman.tiːnNbird-trapbẫy chimກັບໃສ່ເອົານົກPsa 18:5.
mantoangມານຕ່າງman.ta̤ːŋN1stretched rope; rope bridgecầu làm bằng dâyຂຶງເຊຶອກAchuaih Tapông's Flood/Creation story 11.12scarecrow made of stringcăng dây ngoài để đuổi chim
mantoang chỗihມັນຕ່າງ ໂຈ້ຍຮman.ta̤ːŋ coːjhNPvertical roof supports at ends of a housekẻ xiên
mantoatມານຕ່າດman.ta̤ːt1adjwell-behaved; uprighttốt, hiền lànhປະພຶດຕົວດີMat 1:19.2PREPsame asnhư nhau
mantoat-mantiaມັນຕ່າດ ມັນເຕຍman.ta̤ːt man.ti̤aNPhumilityhiền hậu; tốtຄວາມນອ້ມPsa 45:4.
mantoârມານເຕີ່ຣman.tɜ̤ːrvboastkhoe khoangອວດອົ່ງ
mantoocມານຕ່ອກman.tɔ̤ːkvface down; upside downngược đầu xuốngກັບຫົວ
mantỗrມານໂຕ້ຣman.toːrNstarsaoດາວGen 15:5.
mantỗr achĩangມັນໂຕ້ຣ ອາຈ້ຍາງman.toːr ʔa.ciaŋNPconstellation Ursa Majorchòm sao Đại Hùngກຸ່ມດາວໝີ ໃຫຍ່
mantỗr anuacມານໂຕ້ຣ ອານວາກman.toːr ʔa.nṳakNPconstellation Orionchòm Thất Tinhກຸ່ມດາວນາຍ ພານJob 9:9. Amo 5:8.
mantỗr asŏ́qມານໂຕ້ຣ ອາເຊໍາະman.toːr ʔa.sɒʔNPsmall starschùm sao nhỏກຸ່ມດາວນ້ອຍ
mantỗr plĩngມານໂຕ້ຣ ປຼີ້ງman.toːr pliːŋNPPleiadesnhóm sao thất tinhດາວລູກໄກ່Job 38:31 Job 9:9. Amo 5:8.
mantỗr priangມັນໂຕ້ຣ ປຣຍາງman.toːr pri̤aŋNPVenus, morning star. sao maiດາວສຸກ ດັ່ງດາວແຫ່ງ ຊວ່ງເຊົ້າ