Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mantỗr sanĩcມານໂຕ້ຣ ຊານີ້ກman.toːr sa.niːkNPconstellation - a line of bright starshọp thành chòm saoກຸ່ມສາຍຂອງ ດາວທີ່ປະກາຍແສງ
mantỗr tabữມານໂຕ້ຣ ຕາບື້man.toːr ta.bɨːNPVenus as evening starsao hômດາວສຸກດັ່ງ ດາວແຫ່ງ ຕອນແລງ
mantỗr tahoມານໂຕ້ຣ ຕາຮໍman.toːr ta.hɔːNPcomet; evening starsao chổiດາວຫາງ
mantỗr táu hoມານໂຕ້ຣ ເຕົາ ຮໍman.toːr taw hɔːNPconstellation Orionchòm sao Thiên Langກຸ່ມດາວນາຍ ພານ
mantứngມານຕຶງman.tɨŋvmake uprightdựng đứngເຮັດຊື່
manũoi-manaiມານ້ວຍ ມານາຍma.nuːɔːj-ma.naːjADJPuntidy; frowzylôi thôiຮົກ
maqມາອ໌maːʔN1rice seedlingsmạເມັດເຂົ້າ2kind of wild fruit một thứ hạt rừng
maq asớtມາອ໌ ອາເຊິດmaːʔ ʔa.sətNPgame played with the fruit of <maq cutiang>đánh bi từ hạt cây rừngຫຼິ້ນຫີນອອ່ນ
maq cutiangມາອ໌ ກູຕຍາງmaːʔ ku.ti̤aŋNPkind of wild fruitmột thứ hạt rừng
masữມາຊື້maːsɨːNleaders from each clan who officiate at Bru weddingslàm chứng lễ cưới
matoatມາຕ່າດma.ta̤ːtPREPsame as; likenhưຄືກັນກັບPsa 14:7.
mácມັກmakvlike; wantthích ănຕ້ອງການPro 23:20. Gen 25:28.
mác moaiມັກ ມ່າຍmak ma̤ːjCONJperhaps, perchancemặc mayບາງທີ
máhມັຮmah1adjplural markercác; nhữngGen 1:14.2PREPregarding, aboutnhư Mpoaq Sa-am's Life 1.2.3PREPlikenhư
máh cứm pỗnມັຮ ກຶມ ໂປ້ນmah kɨm poːnMEASwidth of four fingersbằng bốn ngón tay cụm lạiກວ້າງຝ່າມືໜຶ່ງ
máh kĩມັຮ ກີ້mah kiːADVPthat much; in that waybấy nhiêu; như đóເທົ່ານັ້ນ
máh léqມັຮ ແລະmah lɛʔQUEShow many; how much; whenbao nhiêu; khi nàoເທົ່າໃດ
máh ngkếqມັຮ ອຶງເກະmah ʔŋ.keʔTIMfor a short whilelát sauຈັກໜ່ອຍ
máh palâi saroມັຮ ປາໃລ ຊາຣໍmah pa.lɜj sa.rɔːNPgrainnhững thứ lúaເມັດເຂົ້າ
máh sóc la cứq tỡ ễq hữmມັຮ ຊັອກ ລາ ກຶ ເຕີ້ ເອ້ອ໌ ຮື້ມmah sɔk laː kɨʔ tɜː ʔeːʔ hɨːmVPtotally abhorghét cay ghét đắngຊັງເຂົ້າກະດູກ
máiqໄມອ໌majʔNmachine, enginemáyເຄື່ອງຈັກ
máiq hớt sưongໄມອ໌ ເຮິດ ເຊືອງmajʔ hət sɨ̤əŋNPtape recordermáy ghi âmເຄື່ອງບັນ ທຶກສຽງ
máiq saráqໄມອ໌ ຊາຣະmajʔ saːraʔNPtypewriter, computermáy chữ, máy tinh
máiq tapáih saráqໄມອ໌ ຕາໄປຮ ຊາຣະmajʔ taːpajh saːraʔNPtypewriter; computermáy chữ
máiq yĩhໄມອ໌ ຢີ້ຮmajʔ jiːhNPsewing machinemáy mayຈັກຫຍິບເຄື່ອງ