Bru - English - Vietnamese - Lao


p


paປາpaːMEASside; lengthchiều; daìຂ້າງGen 6:16.
pa-aqປາອາອ໌pa.ʔaːʔvsplit openrạn nứtເປີດອອກ
pa-átປາອັດpa.ʔatadj1very hot; muggy; difficult to breatherất nóng; khó thởຮ້ອນຫຼາຍIsa 48:21.2agent for fermentationđộng lực cho lên menMat 9:17.
pa-át mứtປາອັດ ມຶດpa.ʔat mɨtADJPfrustrated, painfulbực bội; khó chịuສັບສົນNeh 8:9.
pa-át pa-ũonປາອັດ ປາອ້ວນpa.ʔat pa.ʔuənADJPmuggy; perspirerất nóng; toát mồ hôiເຫື່ອ ອອກ
pacaihປາກາຍຮpa.kaːjhvwhipđánh bằng roiຟາດ
pacáiປາໄກpa.kajadvfirmly; fixed; solidchắc chắn; cứng rặnແໜ້ນJos 23;16.
pacáp palễngປາກັບ ປາເລ້ງpaːkap paːleːŋVPsacrifice to spirit for success in huntinglễ cảm tạ thần may mắn
pacháhປາຈັຮpa.cahvbreak; crackvỡເຮັດໃຫ້ແຕກ,​ ຫັກExo 32:19.
pacháh caningປາຈັຮ ການີງpa.cah ka.ni̤ːŋVPbreak thru barriervỡ bờ; nứt sàn ngangຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກ
pacháiqປາໄຈອ໌pa.cajʔadjbroken (into pieces); crushednátເຮັດໃຫ້ແຕກ ຫັກLev 22:24.
pachêngປາເຈງpa.ce̤ːŋv1be on a slantnghiêngລຳອຽງJer 35:15.2incline; tiplắng (tai)ເອົາໃຈໃສ່Jer 35:15. job 38:37
pachếh mứtປາເຈັຮpa.cehadjagressive; determinedngoan cốໃຈຮ້າຍ,​ Jos 11:20.
pachĩcປາຈີ້ກpa.ciːkvwriteviếtຂຽນ
pachĩrປາຈີ້ຣpa.ciːrvwrite; drawviết; vẽຂຽນ,​ ແຕ້ມDan 5:12.
pachoປາຈໍpaːcɔːvcurse; revilechửi rủa
pacho pasríhປາຈໍ ປາຊຣິຮpa.cɔː pa.srihVPcurse; revilethóa mạ; nguyền rủaສາບແສ່ງRom 12:14.
pachoahປາຈ່າຮpa.ca̤ːhvcut downphátຕັດລົງມາIsa 5:5.
pachongປາຈອງpa.cɔːŋv1drain; redirect (water)khơi nướcດູດນ້ຳ2 Ch 32:30.2facilitatetạo điều kiện
pachócປາຈັອກpa.cɔkadjtastyngon ngọtແຊບPro 20:17.
pachóc pachĩacປາຈັອກ ປາຈ້ຍາກpa.cɔk pa.ciakADJPgood tastingngon ngọtລົດຊາດດີPro 26:22.
pachốhປາຈົຮpa.cohadjall over, everywherekhắp nơiທັງໝົດ
pachốqປາໂຈະpa.coʔvwithout intention; against one's willđiều trái ngược ý muốnAct 27:8.
pachớtປາເຈິດpa.cətvswoop downđáp xuốngຂູດDeu 28:49. Job 9:26. Pro 26:2. Isa 46:11.
pachŏ́qປາເຈໍາະpa.cɒʔvtie fastbuộc chặtຜູ້ໃຫ້ໄວ