Bru - English - Vietnamese - Lao


p


parchứm santoiqປັຣຈຶມ ຊານຕອຍອ໌par.cɨm san.tɔːjʔNPglossarychú giảiປະໂຫຍກຄຳ ເວົ້າ
parcliangປັຣກຼຍາງpar.kli̤aŋNfoot claspbuộc chân
parcoamປັຣກ່າມpaːrka̤ːmNrimbờ
parcôiqປັຣໂກຍອ໌par.ko̤ːjʔvgather in groupsđi đông đúcລວມກັນເປັນໝູ່Pro 30:28. Job 7:5.
parcuangປັຣກວາງpar.kṳaŋN1axletrục xeແກນ1 Ki 7:30. 2bridge across a gapcầu
pardáihປັຣໄດຮpar.dajhvspraytung tóeພົ້ງອອກ2 Ki 9:33.
pardễhປັຣເດ້ຮpar.deːhadjcrackling (of a fire, etc)nổ tung toéຂີ້ໄຟແຕກອອກJob 5:7. Ecc 7:6.
pardolປັຣດອລpar.dɔːlvbridgeđòn bắc ngang;cầuສະພານ1 Ki 7:32.
pardol doiqປັຣດອລ ດອຍອ໌par.dɔːl dɔːjʔNPsuspension bridgecầu khỉສະພານແຂວນ
pardỗlປັຣໂດ້ລpar.doːlNthing carried; burdenxà sàn; áchຖືMat 11:30.
pardỗl asỗpປັຣໂດ້ລ ອາໂຊ້ບpar.doːl ʔa.soːpNPupper ridgepoleđòn nócເສົາຂ້າງເທິງFather of Phai Builds a New House 25.3
pardŏhປັຣດອໍຮpar.dɒːhvcracklenhiều tiếng nổແຕກ
pardŏh parchiaປັຣດອໍຮ ປັຣເຈຍpar.dɒːh par.ci̤aVP1spread fametiếng tăm lan xaຊື່ສຽງແຜ່ກະ ຈາຍDan 9:15.2famous; well-knownnổi tiếng; thông minh
parêປາເຣpa.re̤ːNcloth; materialvảiເສື້ອຜ້າ, ວັດຖຸ
parêngປາເຣງpa.re̤ːŋ1Nmonthly cycle for womenkinh nguyệtປະຈຳເດືອນ2 Sa 11:4. 2adjunluckyxui xẻo
parêng crứpປາເຣງ ກຣຶບpa.re̤ːŋ krɨpADJPunconsciouschết ngật
par-ếhປັຣເອັຮpar.ʔehadvmore than enoughhơn đủ; dư thừaເຫຼືອອີກ
parếh par-ŏ́hປາເຣັຮ ປາຣອັອໍຮpa.reh par.ʔɒhADJPexcess; more than enoughthức ăn dư dậtເກີນພໍLuk 15:17.
par-ếh parŏ́hປັຣເອັຮ ປັຣັອໍຮpar.ʔeh pa.rɒhADVPleftover food; more than enough fooddư dật; ê hềອາຫານເຫຼືອLuk 15:17
parễປາເຣ້pa.reːvtreat as of no value xem thườngບໍ່ມີຄຸນຄ່າHos 13:13.
par-ễqປັຣເອ້ອ໌par.ʔeːʔadjdesire greatlythèm muốnມັກແຮງ2 Pe 2:13.
parhanປັຣເຈຍpar.haːnNnews; informationtin ເລື່ອງLuk 21:9.
parhễປັຣເຮ້par.heːNsolitary place; no one living therevắng bóngສະຖານທີ່ເປົ່າວ່າງ.Luk 5:16.
parhễngປັຣເຮ້ງpar.heːŋadjsweet tastingngon ngọtລົດຊາດຫວານPro 5:3; Pro 16:24.
parhữປັຣຮື້par.hɨːvweep togetherkhóc om xòmNam 2:7.